BASIN BİLDİRİSİ _
KONGRE PROGRAMI
_
 
 

İstanbul
Uluslararası Hegel Kongresi - II


 

Mantık Bilimi
4-5 Ekim 2008
Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul
 
   
 
 

Hegel’in Mantık Bilimi (Wissenschaft der Logik) başlıklı çalışması üzerine Felsefeciler Derneği ve İdea Yayınevi tarafından düzenlenen II. İstanbul Uluslarası Hegel Kongresi Caddebostan Kültür Merkezinde 4-5 Ekim günleri yapılacaktır. Etkinlik ücretsizdir ve ilgilenen herkese açıktır.

Hegel için Mantık Bilimi'nin içeriği onun çalışmasını önceleyen bütün bir Felsefe Tarihinin kendisinin henüz parçalı, bölümsel, bağlantısız olan içeriğidir. Hegel'in katkısı özsel olarak bir ve aynı insan Usunun bu evrensel çabasını ilgisiz, gereksiz dışsallıklarından kurtarmak, o ham gerece yöntemli, bilimsel ve gelişmeye açık bir Dizgenin biçimini vermektir. Hegel Felsefe Tarihine özünlü kendiliğindenliği yener, o Tarihin kendisini kendinin-bilincine yükseltir.

Hegel Yönteminin insan Düşüncesinin özsel yapısının ve işleyişinin tam bilgisinin olanağı olduğunu düşünüyordu. Dizgenin mantıksal yapısı ya da açınımı aynı zamanda onun Yöntemi, Devimi, Biçimi olan şeydir. Dizge gerçekten de Biçimdir ya da biçimseldir, ama mantıksal Dizgede Biçimin İçeriği doğal bilincin sandığı gibi duyusal-görgül bir dışsallık değil, tersine o Biçimin kendisi ile bir olan arı kavramsal İçeriktir. Saltık İdea saltık Biçimdir, ama tüm İçeriği kendi içinde kapsayan, böylece kendisi tüm İçerik olan Biçimdir. Buna göre Hegel için saltık Yöntem aynı zamanda bütün bir İçeriğin, bütün bir nesnelliğin Mantığıdır: "Kavram herşeydir." Bilginin kavramsal olduğu düzeye dek, Şeyler bilinebilmek için özsel olarak kavramsal, eş deyişle Kavramın kendisi olmalıdırlar. Kavram salt özneye indirgenmiş bir biçimsellik değildir. Ve Mantık Bilimi Kavramın bu kendi nesnel mantığının açınımı olduğu düzeye dek, kişisel özgünlüklerin, tarihsel ve kültürel koşullanmışlıkların ötesinde ve üzerindedir.

Bu bakış açısı geçerli ise, Hegel bütün bir insanlık tarihinde en değerli, en anlamlı, en gerçek buluşu yapmış, insanlığa Bilme İdealine erişmenin Yöntemini kazandırmıştır. Mantık Bilimi özel bir felsefe konusu gibi görünebilir. Ama Hegel'in ona verdiği anlamda, Logos bütün bir Evrenin özü, ve her bir bireysel insanın gelişmeye gereksinen özsel doğasıdır. Ancak bu özün eksiksiz olarak gelişmişliği onun gerçek biçimini tanımlar.

Kant’ın ve daha modern analitik düşünürlerin tersine, Hegel’in felsefesi insan düşüncesinin salt öznel, böylece sonlu ve sınırlı olduğunu, insanlığın bilgisizliğe, yani anlamsızlığa yazgılandığını kabul etmez. Onun diyalektiği öznel kavramlarımızı varoluşumuzun nesnel belirlenimleri ile bir ve aynı töz olduğunu tanıtlar. İnsan tarihsel insan olarak, bilgisiz, gerçekliksiz insan olarak henüz gerçek kendisi değildir.

İnsan düşüncesi ve varoluş arasındaki kavramsal birlik insanın tarihsel durumunun — Tinin Görüngülerinin — salt geçici bilinç biçimleri olduğu sonucuna götürür: Hegel’in felsefesinde kuşkuculuk, ve bu bilgisizlikten türeyen pozitivizm ve nihilizm daha başından çürütülür. Onun felsefesi Mantık Bilimi temelinde ussal insanı bütün bir varoluşun Gerçeği olarak aklar. — Aziz Yardımlı.

 
 
 
Konuşmacılar
Andreas Arndt Freie Universität Berlin, Almanya
Metin Becermen Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Kai Froeb www.hegel.net, Almanya
George di Giovanni McGill University, Kanada
Stephen Houlgate University of Warwick, İngiltere
Christian Iber Freie Universität Berlin, Almanya
Walter Jaeschke Ruhr Universität Bochum, Almanya
Eyüp Ali Kılıçaslan Ankara Üniversitesi
Evrim Kutlu Universität zu Köln, Almanya
Angelica Nuzzo City University of New York, ABD
Annette Sell Ruhr-Universität Bochum, Almanya
Önay Sözer Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Ioannis Trisokkas University of Warwick, İngiltere
Alper Türken Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Meryem Uçar Katholieke Universiteit Leuven, Belçika
Aziz Yardımlı İdea Yayınevi, İstanbul
 
 
Kongre Geçici Oturum Başlıkları
1) Varlık Öğretisi
2) Öz Öğretisi
3) Kavram Öğretisi
4) Dışsal Bağıntıları İçinde “Mantık Bilimi”
5) İçsel Bütünlüğü İçinde “Mantık Bilimi”
 
 
 
  Konu
Andreas Arndt  Die absolute Idee als Methode / Yöntem Olarak Saltık İdea l ÖZET
Metin Becermen Adorno'nun Hegel'in Diyalektiğini Eleştirisi Üzerine / On Adorno’s Critique of Hegel’s Dialectics l ABSTRACT
Kai Froeb Dasein Üzerine Bölümün Çözümlemesi / Analysis of the Chapter on Dasein
George di Giovanni The Anti-Romanticism of Hegel’s Logic / Hegel'in Mantığının Anti-Romantizmi l ÖZET
Stephen Houlgate Hegel's Logic of Reflexion / Hegel'in Yansıma Mantığı l ÖZET
Christian Iber Begriff, Urteil und Schluss. Einführung in Hegels Logik des Begriffs / Kavram, Yargı ve Tasım, Hegel’in Kavram Mantığına Giriş l ÖZET
Walter Jaeschke Von der Transzendentalphilosophie zur Spekulation. Zum Programm der 'Wissenschaft der Logik'" / Aşkınsal Felsefeden Kurguya. “Mantık Bilimi”nin Programı Üzerine l ÖZET
Eyüp Ali Kılıçaslan Hegel'in "Mantık Bilimi," ya da Kurgul Tanrıbilim Olarak Arı Usun Bilimi / Hegel’s Science of Logic or Science of Pure Reason as Speculative Theology l ÖZET
Evrim Kutlu Hegel’in Öz-Mantığında Başkalık Kavramı / Der Begriff der Andersheit in Hegels Wesenslogik l ÖZET
Angelica Nuzzo Truth and Refutation in Hegel's Begriffslogik / Hegel'in Kavram Mantığında Gerçeklik ve Çürütme l ÖZET
Annette Sell Der Ort des Lebens in der Idee / Yaşamın İdeadaki Yeri l ÖZET
Önay Sözer Varlık ve Yokluk (?) / Being and Nothing (?) l ÖZET
Ioannis Trisokkas Hegel’s Prelude to the Speculative Theory of Judgement / Hegel'in Kurgul Yargı Kuramına Prelüdü l ÖZET
Alper Türken  Kurgul Kavramı Üzerine / On The Very Concept of Speculative l ÖZET
Meryem Uçar Başlangıçları Bağlamında "Tinin Görüngübilimi" ve "Mantık Bilimi" Arasındaki İlişki / The Relation Between the "Phenomenology of Spirit" and the "Science of Logic" As Regards Their Beginnings l ÖZET
Aziz Yardımlı Saltık Yöntem l ÖZET
 

 
 
  SESLER
Kavram Öğretisi / The Doctrine of Concept Der Ort des Lebens in der Idee / Yaşamın İdeadaki Yeri l SES
Die absolute Idee als Methode / Yöntem Olarak Saltık İdea l SES
Annette Sell
Andreas Arndt
İçsel Bütünlüğü İçinde “Mantık Bilimi” / “Science of Logic” in its Internal Totality Truth and Refutation in Hegel's Begriffslogik / Hegel'in Kavram Mantığında Gerçeklik ve Çürütme l SES
Angelica Nuzzo
   
 
 
 
Caddebostan Kültür Merkezi, Caddebostan – İstanbul.
Mantık Dizgesi (B-MB)
Mantık Dizgesi (A-MB)

 
 
BÜYÜK ADA
  Mantık Bilimi için Gereç
 
 

Düzenleme
İdea Yayinevi
, Felsefeciler Derneği

Destek
Kadıköy Belediyesi, Noesis Felsefe Atölyesi

 
 
 

Düzenleme Komitesi:
Aziz Yardımlı (aziz@ideayayınevi.com), Elif Çırakman (cirakman@metu.edu.tr), Metin Becermen (metinbecermen@yahoo.com)

 

 
 
     
 
Etkinlikten Sonra
Caddebostan
 
     
 

 
 
     
 
... Dear Aziz,
I wanted to thank you for the wonderful and stimulating conference in Istanbul. It was my greatest pleasure to know you and I look forward to the continuation of this project,
Angelica


Angelica Nuzzo
Angelica Nuzzo  
 
     
 

 
 
     
 
... Dear Aziz,
This is a brief note, now that I am back in Montreal, to thank you for all the work you have done in organizing the Istanbul Hegel Congress, and also for having been invited to participate. I must say that I enjoyed the event tremendously. Again, thank you. George

George di Giovanni
Professor
Department of Philosophy
McGill University


George di Giovanni
George di Giovanni  
 
     
 

 
 
     
 
... Dear Aziz,

Thank you again for the wonderful conference in Istanbul. I enjoyed very much participating in it, and I will send you my written presentation eitehr this week or next week. It will contain more than I presented, and unfortunately there was not enough time for the most interesting part, which will however be part of the paper. ... During the breaks of teh conference, wonderful music was played and I was told that "this is Aziz' music". Can you tell me what music was played?

Thank you and all the best
Kai


www.hegel.net
Kai Froeb  
 
     
 

 
  Philosophical football match
Germany vs. Greece
Video.Google (1) (2)
YouTube (1)
 

 

I. Istanbul Uluslararası Hegel Kongresi, 2007

İdea Yayınevi 2008 Mantık Bilimi - Gereç