Hegel'in Ansiklopedik Dizgesi, 1830
I. Mantık Bilimi. II. Doğa Felsefesi. III. Tin Felsefesi.
 

 

 

I. VARLIK ÖĞRETİSİ
A. Nitelik
a. Varlık
b.Belirli-Varlık
c. Kendi-İçin-Varlık
B. Nicelik
a. Arı Nicelik
b. Nice
c. Derece
C. Ölçü
II. ÖZ ÖĞRETİSİ
A. Varoluşun Zemini Olarak Öz
a. Arı Düşünce Belirlenimleri

a. Özdeşlik

b. Ayrım
g. Zemin
b. Varoluş
c. Şey
B. Görüngü
a. Görüngü Dünyası
b. İçerik ve Biçim
c. İlişki
C. Edimsellik
a. Tözsel İlişki
b. Nedensellik İlişkisi
c. Etkileşim
III. KAVRAM ÖĞRETİSİ
A. Öznel Kavram
a. Genel Olarak Kavram
b. Yargı
a. Nitel Yargı
b. Düşünce Yargısı
g. Zorunluk Yargısı
d. Kavramın Yargısı
c. Tasım
a. Nitel Tasım
b. Düşünce Tasımı
g. Zorunluk Tasımı
B. Nesne
a. Düzenek
b. Kimya
c. Erekbilim
C. İdea
a. Yaşam
b. Bilgi
a. Bilgi
b. İstenç
c. Saltık İdea
I. MEKANİK
A. Uzay ve Zaman
a. Uzay
b. Zaman
c. Yer ve Devim
B. Özdek ve Devim. Sonlu Mekanik
a. Süredurumlu Özdek
b. Dürtü
c. Düşme
C. Saltık Mekanik
II. FİZİK
A. Evrensel Bireyselliğin Fiziği
a. Özgür Fiziksel Cisimler

a. Işık

b. Karşıtlık Cisimleri (Ay ve Komet)
g. Bireysellik Cismi (Gezegen)
b. Öğeler
a. Hava
b. Karşıtlık Öğeleri (Ateş ve Su)
g. Bireysel Öğe (Toprak)
c. Meteoroloji (Öğelerin Süreci)
B. Tikel Bireyselliğin Fiziği
a. Özgül Ağırlık
b. Kohezyon
c. Ses
d. Isı
C. Bütünsel Bireyselliğin Fiziği
    a. Şekil  
  1. Şekilsizlik
      2. Manyetizma
      a. Krisalografi
b. Bireysel Cismin Tikelleşmesi
a. Işık ile İlişki
1. Saydamlık
2. Işığın Kırınımı
3. Renkler Kuramı
b. Tikelleşmiş Cisimsellikte Ayrım
g. Tikelleşmiş Bireysellikte Bütünlük: Elektrik
c. Kimyasal Süreç

a. Bileşim

1. Galvanizm
2. Ateş Süreci
3. Yüksüzleşme, Suyun Süreci
4. Bütünlüğü İçinde Süreç

b. Çözülme
III. ÖRGENSEL FİZİK
A. Jeolojik Doğa
B. Bitkisel Doğa
C. Hayvansal Örgenlik
a. Şekil
b. Özümseme
c. Cins-Süreci
a. Cins ve Tür
b. Eşeysel İlişki
g. Bireyin Hastalığı
d. Bireyin Kendiliğinden Ölümü
I. ÖZNEL TİN

A. İnsanbilim. Ruh
a. Doğal Ruh

a. Doğal Nitelikler

b. Doğal Başkalaşımlar
g. Duyum
b. Duyumsayan Ruh
a. Dolaysızlığı İçinde Duyumsayan Ruh
b. Öz-Duygu
g. Alışkanlık
c. Edimsel Ruh
B. Tinin Görüngübilimi. Bilinç
a. Genel Olarak Bilinç
a. Duyusal Bilinç
b. Algı
g. Anlak
b. Özbilinç
a. İstek
b. Tanıyan Özbilinç
g. Evrensel Özbilinç
c. Us
C. Ruhbilim. Tin
a. Kuramsal Anlık
a. Sezgi
b. Tasarım

1. Anımsama
2. İmgelem
3. Bellek

g. Düşünce
b. Kılgısal Anlık
a. Kılgısal Duygu
b. İçgüdüler ve Özenç
g. Mutluluk
c. Özgür Tin
II. NESNEL TİN
A. Hak
a. Mülkiyet
b. Sözleşme
c. Haksızlığa Karşı Hak
B. Ahlak
a. Amaç
b. Niyet ve Gönenç
c. İyi ve Kötü
C. Törellik
a. Aile
b. Yurttaş Toplumu
a. Gereksinimler Dizgesi
b. Türen Uygulaması
g. Polis ve Korporasyon
c. Devlet
a. Anayasa
b. Uluslarası Tüze
g. Dünya Tarihi
III. SALTIK TİN
A. Sanat
B. Bildirilmiş Din
C. Felsefe


 

 
TÜRKÇELEŞTİRME: Aziz Yardımlı 2007 İdea Yayınevi