Hegel'in (Büyük) Mantık Bilimi, 1812
 

I. NESNEL MANTIK
  1. Varlık Öğretisi (NİTELİK - NİCELİK - ÖLÇÜ)
  2. Öz Öğretisi (ÖZ - GÖRÜNGÜ - EDİMSELLİK)
II. ÖZNEL MANTIK
  3. Kavram Öğretisi (ÖZNELLİK - NESNELLİK - İDEA)I. Belirlilik (Nitelik)
1. Varlık
A. Varlık
B. Yokluk
C. Oluş
2. Belirli-Varlık
A. Belirli-Varlık olarak Belirli-Varlık
a. Genel olarak Belirli-Varlık
b. Nitelik
c. Birşey
B. Sonluluk

a. Birşey ve bir Başkası

b. Belirlenim, Oluşum (Yapı/Doğa) ve Sınır
c. Sonluluk
a. Sonluluğun Dolaysızlığı
b. Sınırlama (Engel) ve Gerek
g. Sonlunun Sonsuza Geçişi
C. Sonsuzluk
a. Genel olarak Sonsuzluk
b. Sonlu ve Sonlunun Karşılıklı Belirlenimi
c. Olumlu Sonsuzluk
3. Kendi-için-Varlık
A. Kendi-için-Varlık olarak Kendi-için-Varlık
a. Belirli-Varlık ve Kendi-için-Varlık
b. Bir-için-Varlık
c. Bir
B. Bir ve Çok
a. Kendinde Bir
b. Bir ve Boşluk
c. Birçok Bir. İtme
C. İtme ve Çekme
a. Birin Dışlanması
b. Çekmenin bir Biri
c. İtme ve Çekme İlişkisi

II.
Büyüklük (Nicelik)
1. Nicelik
A. Arı Nicelik
B. Sürekli ve Kesikli Büyüklük
C. Niceliğin Sınırlanması
2. Nice
A. Sayı
B. Uzamlı ve Yeğin Nice
a. Bunların Ayrımı
b. Uzamlı ve Yeğin Büyüklüklerin Özdeşliği
c. Nicenin Başkalaşması
C. Nicel Sonsuzluk
a. Bunun Kavramı
b. Nicel Sonsuz İlerleme
c. Nicenin Sonsuzluğu
3. Nicelik İlişkisi (Nicel Oran)
A. Doğru Oran
B. Ters Oran
C. Üslerin Oranı
III. Ölçü
1. Özgül Nicelik
A. Özgül Nice
B. Özgülleştiren Ölçü
a. Cetvel
b. Özgülleştiren Ölçü
c. İki Yanın Nitelikler Olarak İlişkisi
C. Ölçüde Kendi-için-Varlık
2. Olgusal Ölçü
A. Bağımsız Ölçülerin İlişkisi
a. İki Ölçünün Bileşimi
b. Ölçü İlişkilerinin Bir Dizisi Olarak Ölçü
c. Seçici Eğinim
B. Ölçü İlişkilerinin Düğümlü Çizgisi
C. Ölçüsüz
3. Özün Oluşu
A. Saltık İlgisizlik
B. Etmenlerinin Ters Oranı Olarak İlgisizlik
C. Öze Geçiş

I. NESNEL MANTIK
  1. Varlık Öğretisi (NİTELİK - NİCELİK - ÖLÇÜ)
  2. Öz Öğretisi (ÖZ - GÖRÜNGÜ - EDİMSELLİK)
II. ÖZNEL MANTIK
  3. Kavram Öğretisi (ÖZNELLİK - NESNELLİK - İDEA)I. Kendi İçine Yansıma Olarak Öz
1. Görünüş / Yanılsama
A. Özsel ve Özsel-olmayan
B. Görünüş
C. Yansıma
a. Koyan Yansıma
b. Dış Yansıma
c. Belirleyen Yansıma
2. Yansıma Belirlenimleri ya da Özsellikleri
A. Özdeşlik
B. Ayrım
a. Saltık Ayrım
b. Türlülük
c. Karşıtlık
C. Çelişki
3. Zemin
A. Saltık Zemin
a. Biçim ve Öz
b. Biçim ve Özdek
c. Biçim ve İçerik
B. Belirli Zemin
a. Biçimsel Zemin
b. Olgusal Zemin
c. Tam Zemin
C. Koşul
a. Göreli Olarak Koşulsuz
b. Saltık Olarak Koşulsuz
c. Olgunun Varoluşa Çıkışı
II. Görüngü
1. Varoluş
A. Şey ve Özellikleri
a. Kendinde-Şey ve Varoluş
b. Özellik
c. Şeylerin Etkileşimi
B. Şeyin Özdeklerden Oluşması
C. Şeyin Çözülmesi
2. Görüngü
A. Görüngü Yasası
B. Görünen ve Kendinde Varolan Evren
C. Görüngünün Çözülmesi
3. Özsel İlişki
A. Bütün ve Parçaların İlişkisi
B. Kuvvet ve Belirişinin İlişkisi
a. Kuvvetin Koşullanmışlığı
b. Kuvvetin Kışkırtılması
c. Kuvvetin Sonsuzluğu
C. Dış ve İç İlişkisi
III. Edimsellik
1. Saltık
A. Saltığın Açımlaması
B. Saltık Yüklem
C. Saltığın Kipi
2. Edimsellik
A. Olumsallık ya da Biçimsel Edimsellik, Olanak ve Zorunluk
B. Göreli Zorunluk ya da Olgusal Edimsellik, Olanak ve Zorunluk
C. Saltık Zorunluk
3. Saltık İlişki
A. Tözsellik İlişkisi
B. Nedensellik İlişkisi
a. Biçimsel Nedensellik
b. Belirli Nedensellik İlişkisi
c. Etki ve Tepki
C. Etkileşim


I. NESNEL MANTIK
  1. Varlık Öğretisi (NİTELİK - NİCELİK - ÖLÇÜ)
  2. Öz Öğretisi (ÖZ - GÖRÜNGÜ - EDİMSELLİK)
II. ÖZNEL MANTIK
  3. Kavram Öğretisi (ÖZNELLİK - NESNELLİK - İDEA)I. Öznellik
1. Kavram
A. Evrensel Kavram
B. Tikel Kavram
C. Birey
2. Yargı
A. Belirli-Varlık Yargısı
a. Olumlu Yargı
b. Olumsuz Yargı
c. Sonsuz Yargı
B. Yansıma Yargısı
a. Tekil Yargı
b. Tikel Yargı
c. Evrensel Yargı
C. Zorunluk Yargısı
a. Kesin Yargı
b. Varsayımlı Yargı
c. Ayrık Yargı
D. Kavramın Yargısı
a. Önesürümlü Yargı
b. Belkili Yargı
c. Belgitli (Tanıtlı) Yargı
3. Tasım
A. Belirli-Varlık Tasımı
a. İlk Tasım Betisi: Te—Ti—E
b. İkinci Beti: Ti—Te—E
c. Üçüncü Beti: Te—E—Ti
d. Dördüncü Beti: E—E—E, ya da Matematiksel Tasım
B. Yansıma Tasımı
a. Tümlük Tasımı
b. Tümevarım Tasımı
c. Andırım Tasımı
C. Zorunluk Tasımı
a. Kesin Tasım
b. Varsayımlı Tasım
c. Ayrık Tasım
II. Nesnellik
1. Mekanik
A. Mekanik Nesne
B. Mekanik Süreç
a. Biçimsel Mekanik Süreç
b. Olgusal Mekanik Süreç
c. Mekanik Sürecin Ürünü
C. Saltık Mekanik
a. Özek
b. Yasa
c. Mekaniğin Geçişi
2. Kimyasallık
A. Kimyasal Nesne
B. Kimyasal Süreç
C. Kimyanın Geçişi
3. Erekbilim
A. Öznel Erek
B. Araç
C. Yerine Getirilmiş Erek
III. İdea
1. Yaşam
A. Dirimli Birey
B. Yaşam Süreci
C. Cins
2. Bilgi İdeası
A. Gerçek İdeası
a. Analitik Bilgi
b. Sentetik Bilgi
1. Tanım
2. Bölümleme
3. Teorem
B. İyi İdeası
3. Saltık İdea
 

 
TÜRKÇELEŞTİRME: Aziz Yardımlı 2007 İdea Yayınevi