İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 

Hegel
Estetik Üzerine Dersler
Vorlesungen über die Ästhetik

 

GİRİŞ

Bu dersler Estetiğe ayrılmıştır; konuları engin Güzellik Ülkesi, ve daha tam olarak alanları Sanat, ve hiç kuşkusuz Güzel Sanattır.

Bu konu için Estetik adı hiç kuşkusuz sözcüğün asıl anlamında bütünüyle uygun değildir, çünkü “Estetik” sağın olarak duyunun, Duyumsamanın bilimini belirtir, ve bu anlamda yeni bir bilim olarak ya da daha doğrusu ilk kez felsefi bir disiplin olması gereken birşey olarak kökenini Almanya’da sanat yapıtlarının örneğin hoşluk, hayranlık, korku, şefkat vb. duyguları gibi üretmeleri gereken duygular açısından irdelendikleri bir sırada Wolff okulunda kazanmıştır. Bu adın uygunsuzluğundan ya da daha doğrusu yüzeyselliğinden ötürü başkalarını, örneğin Kallistik adını üretme girişiminde bulunulmuştur. Ama bu da kendini yetersiz olarak gösterir, çünkü amaçlanan bilim genel olarak Güzeli değil, ama yalnızca Sanattaki Güzeli irdeler. Bu nedenle Estetik adını olduğu gibi bırakacağız, çünkü salt bir ad olarak bizim için ilgisizdir ve dahası bu arada sıradan dile öylesine yaygın olarak girmiştir ki, bir ad olarak pekala kalabilir. Gene de bilimimiz için uygun anlatım “Sanat Felsefesi,” ya da daha belirli olarak, “Güzel Sanat Felsefesi”dir.

G. W. F. Hegel
Estetik Üzerine Dersler

Çeviren: Aziz Yardımlı

İstanbul 2008 (c) İdea Yayınevi

G. W. F. Hegel 
Vorlesungen über die Ästhetik

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. ESTETİĞİN SINIRLANMASI VE SANAT FELSEFESİNE KİMİ
KARŞIÇIKIŞLARIN ÇÜRÜTÜLMESİ

      1. Doğadaki Güzel ve Sanattaki Güzel
      2. Estetiğe Yönelik Kimi Karşıçıkışların Çürütülmesi

II. GÜZELİN VE SANATIN BİLİMSEL ELE ALINIŞ 
    TÜRLERİ
      1. İrdelemenin Başlangıç Noktası Olarak Görgül Öğe
      2. Ele Alışın Başlangıç Noktası Olarak İdea
      3. Görgül ve İdeal Bakış Açılarının 
Birleşmesi
 

III. SANATTAKİ GÜZELİN KAVRAMI
   A. Sanat Üzerine Sıradan Tasarımlar
      1. İnsan Etkinliğinin Ürünü Olarak Sanat Yapıtı
      2. İnsan Duyusu İçin Duyusaldan Türeyen Sanat Yapıtı
3. Sanatın Ereği

           a. Doğaya öykünme ilkesi
           b. Yüreğin Uyarılması
           c. Yüksek Tözsel Erek
    B. Gerçek Sanat Kavramının Tarihsel Çıkarsaması
1. Kant Felsefesi

      2. Schiller, Winckelmann, Schelling
      3. İroni

IV. BÖLÜMLEME 66

INHALT

EINLEITUNG
I. BEGRENZUNG DER ÄSTHETIK UND WIDERLEGUNG EINIGER EINWÜRFE 
GEGEN DIE PHILOSOPHIE DER KUNST

      1. Naturschönes und Kunstschönes
      2. Wiederlegung einiger Einwände gegen die Ästhetik

II. WISSENSCHAFTLICHE BEHANDLUNGSARTEN DES SCHÖNEN UND DER 
KUNST

      1. Das Empirische als Ausgangspunkt der Behandlung
      2. Die Idee als Ausgangspunkt der Behandlung
      3. Die Vereinigung des empirischen und ideellen Gesichstpunktes

III. BEGRIFF DES KUNSTSCHÖNEN
   A. Gewöhnliche Vorstellungen von der Kunst
      1. Das Kunstwerk als Produkt menschlicher Tätigkeit
      2. Das Kunstwerk als für den Sinn des Menschen dem Sinnlichen entnommen
3. Zweck der Kunst

           a. Das Prinzip von der Nachahmung der Natur
           b. Die Erregung des Gemüts
           c. Der höhere substantielle Zweck
   B. Historische Deduktion des wahren Begriffs der Kunst
1. Die Kantische Philosophie

      2. Schiller, Winckelmann, Schelling
      3. Die Ironie

IV. EINTEILUNG 66

   
SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.
 
G. W. F. Hegel
Estetiğe Giriş
Çeviren:
Aziz Yardımlı
İdea Yayınevi / 2014