İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 

Dünyada Özgürlük Göstergeleri:
Demokrasi 2008, 2014
 

Seçmen Demokrasileri 2008 (Freedom House) .
Dünyada Özgürlük (Freedom in the World) her ulusta ve önemli bölgelerde demokrasinin ve politik özgürlüğün derecesini ölçme girişiminde bulunan yıllık bir araştırma ve rapordur.

 

Freedom House henüz büyük bölümü Kast kültürü altında yaşayan Hindistan’ı da Demokrasiler arasında sayar. “Seçmen Demokrasileri” ve “Liberal Demokrasiler” gibi bir ayrım getirir ki, bu sonuncularda oy sandığının olmasına karşın belli özgürlükler eksiktir. — Demokrasi yalnızca 'halkın istenci' olarak görülen Devlet değil, yalnızca herkesin istenci değil, ama Yurttaş Toplumu karakterini kazanmış halkın istenci, evrensel ussal İstençtir. Erdemsiz demokrasi "sandık" demokrasisi denilen özgürlüksüz "demokrasi"dir, ve kendi İstenç ve Duyunçlarının bilincinde olmayan insanların sözde demokrasisinde sandıktan her zaman despotizm çıkar. Öte yandan halkın Demokrasilerde yalnızca aldatıldığı görüşü gerçekte yalnızca halkı hiçbir zaman kendi sorumluluk ve yükümlülüğünü taşıyamayacak küçük bir çocuk gibi gören despotik ideolojinin kendini kandırmasıdır. Aldatılmak moral sorumluluğu, özgür bir insanın değeri ve onuru ile kabul edilme hakkını geçersiz kılmaz. Hiç kuşkusuz her halk törel olarak eşit ölçüde olgun değildir. Ama örneğin Hindistan ve Bengladeş ve İran halklarının örneğin İsveç, Hollanda, ABD halklarından daha az aldatılmaya yatkın olduklarını, yoksul olanın daha erdemli ve ahlaklı olduğunu düşünmek için hiçbir zemin yoktur. — Türkiye bir yandan Doğuya ait olarak görüldüğü düzeye dek Doğunun despotizminden özgürleşen, Yasa Egemenliğini gerçek Özgürlük olarak kabul etme bilincini geliştirebilen biricik Doğu ülkesidir. Öte yandan Batıya ait olduğu düzeye dek, tüm Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin tersine, Demokrasiye geçişi kendi içinden gerçekleştiren Avrupa ülkelerinden biridir. — Demokrasi bir süreç, törel büyüme sürecidir, ve kendi iç despotizmine karşı gereksindiği Özgürlüğü ve İstenci kendi içinden üretme noktasına dek gelişmiş ulusların erdemidir.

 

No less than 261 journalists have been murdered in Russia since the fall of the Soviet
Union. (Der Spiegel).
List of journalists killed in Russia since 2000 (Wikipedia)

 


   Freedom House tarafından Freedom in the World 2014
araştırmasında "seçmen demokrasileri" olarak belirlenen ülkeler.

 Freedom House tarafından Freedom in the World 2013
araştırmasına göre 2012'de dünyada özgürlüğün durumu
açısından ülkelerin sınıflandırılması.
  Özgür (90)   Bölümsel Olarak Özgür (58)   Özgür Değil(47)
SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir ussal, özgür, gerçek Yasaya, Anayasaya, Türeye yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük anlamsız, geçersiz ve despotik geleneğin savunusunu üstlenen postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.


Stockholm
İsveç dünyada yaşanacak en iyi, en eğitimli, en eşitlikçi ülke olarak kabul edilir. Özgürlük gönencin, eşitliğin ve türenin gizinin aranacağı yerdir. Yeryüzünün en uygar kültürü olmayı seçen barbar Vikingler bu dünyanın olanaklı dünyaların en iyisi olduğunu, insanın gerçek karakterinin güzellik, sevgi, ve bilgiden oluştuğunu tanıtladılar.
Swedish people are so beautiful! Both men and women. And peacefull, friendly. And the language is also beautiful to listen to and the talking it sounds like you sing when you talk. ...


Swedish Core Values & Secret Social Rules!
Özgürlük daha iyi Özgürlüğün arayışı için de koşuldur. İsveç hiç kuşkusuz değişmeyen ve değişime gereksinmeyen bir kültür değildir. Tam tersine, dünyanın büyük parçası despotizmin tutuculuğuna ve şiddetine yenik düşmeyi sürdürürken, İsveç değişme, daha özgür olma, daha ileri gitme olanağına başka her kültürden daha sıkı sarılmıştır. Yurttaş Toplumunda gelişimin önünde hiçbir sınır ve hiçbir engel yoktur çünkü orada egemen ve toplum birdir.
Ye... no. Most of what you said in this video could be true to some small extent, although you mix fact and opinion too heavily. ...
Sweden
İsveç'ten Sevgilerle

 

 

İdea Yayınevi / 2014