İdea Yayınevi / Tarih Felsefesi
site haritası
 
Hegel'in Tarih Felsefesi, Çözümlemeler, GİRİŞ
Aziz Yardımlı

Hegel
Tarih Felsefesi
Anahatlar
Noesis Felsefe Atölyesi
2008-2010 CKM

TARİH FELSEFESİ
G. W. F. Hegel, 1831 
1. Giriş

Çözümlemeler: Aziz Yardımlı 

Tarihsel çözümlemede Kavramın uygulaması:
1) BÜTÜNLÜK ETMENİ. Us dizgeseldir. Usun her tarihsel belirlenimi de dizgeseldir. Bir devlet, kültür, törellik, ulus olarak Tinin her tarihsel bütünsel-biçimi zorunlu kıpıların dizgesel bir bütünüdür. Devlet ya da yasa, sanat, din, felsefe, törellik, ahlak, ekonomi tümü de kendi belirlenimleri içinde aynı zamanda birbirleri ile geçimli, uyumlu olmalıdır.

Örneğin kölelik kurumu mitolojik din ile birlikte olabilir; ama tek-tanrılı din ile bağdaşmaz. Kavram (örneğin özgürlük, tek-tanrılı din, evrensel insan hakları, eşitlik ilkesi vb.) belirli bir tarihsel kıpıda doğar, ama bütün bir tinsel kültüre yayılması, bütün bir bilinç alanına yerleşmesi, olgusallaşması Zamanda yer alır, yüzyıllarca sürer. Aynı zamanda kavram yeni ilke olarak olgusallaşması ile koşut olarak kültürün geri kalan bileşenlerini de dönüştürmeye başlar (Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunun mitolojisi ve kölelik kurumu ile bağdaşmıyordu ve bütün bir Roma Tinini ortadan kaldırdı; köleliğin süreç içinde ortadan kalkışı ve modern dönemde yeniden uygulanması tek-tanrılı dinin Kavramını etkilemez.)

2) GEÇMİŞ VE ŞİMDİ. Zamanın Tini bütün bir tarihin yoğunlaşmasıdır. Tarihsel anlamı ve değeri olan ‘geçmiş,’ ya da ‘tarihsel’ dediğimiz moment bütün bir içeriği ile her zaman olumsuz olarak Şimdide kapsanır. Ortadan kalkma (Aufhebung) hiçliğe indirgenme değildir, tersine ortadan kaldırılan dolaysız, saltık Yokluk değil, ama olumsuz Varlıktır. Bu düzeye dek, tüm tarihsel Geçmiş Şimdinin tözüdür. Tarih geçmiş olayların bir dizisi değildir. Tarih Şimdide ortadan kaldırılmış ve böylece saklanmış olan Geçmiştir.

3) TARİHSELLİK ÖLÇÜTÜ. Geçmiş her durumda dünya-tarihsel değildir. Ancak Usun ‘gelişiminde’ zorunlu olan kıpılar Dünya Tarihi için önem taşır, çünkü bunların olmuşluğu Şimdinin tözünü oluştururken, her geçmiş olay ya da olgu Tinin kesintisiz açınımı üzerinde etkili ya da ilgili değildir.
 
§ 9
Konu: Felsefi Dünya-Tarihi. 

Dünya Tarihinin ‘felsefi incelemesi’ kayıtların ve olayların bir incelemesi değildir. 
(Hegel bu konuda kendi ‘Tüze Felsefesi’ (§§ 341-360) dışında bir ders kitabının olmadığını söyler; s. 9, dipnot) 
Tarihi irdelemenin çeşitli yöntemleri üç başlık altında toplanabilir:
a) Kökensel Tarih;
b) Düşünsel Tarih;
c) Felsefi Tarih.


a) KÖKENSEL TARİH
Herodotus, Thukidides gibi tarihçiler bu kategoriye girerler. 
Bunların betimlemeleri doğrudan tanık oldukları ve tinini paylaştıkları eylemler, olaylar ve toplum durumlarına sınırlıdır. 
Bu kökensel tarihçiler şiirlerden, öykülerden de yararlanırlar; ama efsaneler, mitler vb. dışlanır.

Kökensel tarihçinin bakış açısını belirleyen kültürel etmenler anlattığı tarihin olaylarını da şekillendiren etmenlerdir. Kökensel tarihçinin amacı doğrudan kişisel ya da dolaylı olarak tanık olduğu olayların imgesini gelecek kuşaklar için betimlemektir.

Kökensel tarihçi yorumlayıcı ya da çözümleyici düşünce ile ilgilenmez.

[Tarihi bir anlatı, bir öyküden daha çoğu olarak düşünemeyen bu tinsel aşamada henüz bir süreç, gelişim, ilerleme vb. olarak Tarih anlayışı bulunmaz. Bunun nedeni insan doğası kavramının eksikliğidir. Kökensel Tarihçinin bakışı önünde gelişmekte olan bir süreç değil, ama özünde değişmeyip yalnızca politik olarak iyileştirilebilecek kent-devleti biçimleri bulunur. Platon ve Aristoteles bile duyarlık-duygu-düşünce gizilliklerinde sonsuz açınıma yetenekli gizil bir İnsan Doğası kavramından yoksundurlar, ve bu nedenle kölelik kurumunu doğrularlar. Henüz bir Tarih Kavramından yoksundurlar.]

Thukidides’in aktardığı söylevler ve konuşmalar cilalanır; bunlar önemli eylemlerdir, ve tarihin bileşenleri arasına girerler. Çünkü bu söylevler ve söylemler zamanın tinini, etik normlarını, değerlerini vb. kapsar (Perikles).

§ 11
Herodotus, Thukidides, Xenofon, Sezar çağları ve kültürleri üzerine olgusal bilgiler de verirler. 
Orta Çağlarda yaşamdan soyutlanmış olan keşişler saf tarihçeler yazdılar.

b) DÜŞÜNSEL TARİH

aa) EVRENSEL TARİH 
bb) PRAGMATİK TARİH
cc) ELEŞTİREL TARİH

Kökensel Tarihte düşünsel bir çözümleme ve yorumlama yoktur; ikinci Tarih türü, birincisi ile karşıtlık içinde, düşünseldir (die reflektierte Geschichte).

§ 5
Düşünsel (Entellektüel) Tarih kendi zamanının dışındadır.

aa) EVRENSEL TARİH 
§ 6
Tarihçi bütün bir halk, ülke ya da dünya üzerine bir görüş geliştirir.
Ama tarihçi gerecine “kendi” tini ile yaklaşır, incelediği dönemin bilincine yabancı bir bilinç biçimi ile araştırır.
Her tarih yazarı konusuna kendi bireysel bakış açısını ya da kendine özgü tikel yöntemini getirir.

[Görgül tarih araştırmacısı incelediği kültürel-tinsel biçimin kategorilerini gerçeklikleri içinde çözümlemeden işe girişir ve nesnesine sık sık ona uymayan kategoriler yükler. Antikçağ, ortaçağ, Hunlar, Mısırlılar vb. üzerine roman ve senaryo yazarları gibi, görgül tarihçi kurgusunu kendi kültürünün kategorileri üzerine biçimlendirir.]


Yazarın ilkeleri önemli. Alman Tarihçiler daha bireysel bakış açıları ararken, İngiliz ve Fransızlar kozmopolitan ya da ulusal karakterde. 
Livy, Diodorus, Siculus vb. 
Sorun yazarların kendi kategorilerini geçersiz olarak geçmişin olaylarına vb. yansıtmaları.

§ 7 
Bu tarih türünün kendisi türlülük içindedir ve ne kadar yazar varsa o kadar tarih vardır.

bb) PRAGMATİK TARİH 
§ 8
Geçmişi Şimdiye getirir, ondan moral dersler çıkarır.
Ama deneyim ve tarih halkların ve hükümetlerin tarihten hiçbirşey öğrenmediklerini öğretir.
Her dönemin başkalarından bütünüyle ayrılan kendine özgü koşulları vardır.

[Tarihsel bir durumun kategorileri kendi içlerinde bir bütün oluştururlar ve her biri anlam ve önemini bu bütünün içinde kazanır.]

cc) ELEŞTİREL TARİH 
§ 9
Almanya'da moda. Tarihsel anlatıların bir eleştirisi ve gerçeklik ve güvenilirliklerinin bir araştırması.

§ 10
Eleştirel Tarih parçalı bir karakter taşır ve Sanat Tarihi, Tüze Tarihi, Din Tarihi vb. biçimlerini alır, 
ama onları ait oldukları kültürel bütünden soyutlayarak irdeler (Felsefi Tarihe geçiş).

c) FELSEFİ TARİH

§ 11
Felsefi Tarih tarihin düşünsel irdelemesinden başka birşey demek değildir. 
Düşünce insanın tüm etkinliklerinde — istenç vb. — kapsanır.
Felsefi olmayan bakış açısı Düşüncenin Olgu önünde geri çekilmesi gerektiğini düşünür ve felsefeyi tarihe bir a prioriyi uygulamakla eleştirir.

§ 12
Felsefenin tarih incelemesine getirdiği biricik düşünce Us düşüncesidir. 
Us dünyaya egemendir, ve öyleyse dünya tarihi ussal bir süreçtir. 
Bu genel olarak tarih alanında bir varsayımdır; ama felsefe alanında tanıtlanmıştır.
Us Tözdür, sonsuz güçtür; tüm doğal ve tinsel yaşamın temelinde yatan kendi sonsuz gerecidir; ve ayrıca Sonsuz Biçimdir ki gereci devime geçirir.

§ 13
Bu çalışmaya yeni başlayanlarda hiç olmazsa Usa bir inanç varsayılabilir.
Tarihsel sürecin, bütün bir istenç ve bilinç alanının en sonunda şansa bırakılmadığını doğal bilinç bile kabul edebilir. 
Tarih ussal bir süreçtir, Dünya Tininin ussal olarak zorunlu açınımını oluşturur. 
Tarih felsefesinde “görgül” olarak ilerlemeliyiz = tarihsel süreci reel açınımı içinde olduğu gibi almalıyız (tarihe olgusal olmayan uydurmalar — bilge halklar, altın dönemler vb. — getirenlere karşı).

§ 15
Us dünya tarihinin belirlenimidir.

USUN BİRİNCİLLİĞİ 
§ 16
Anaxagoras: “Us dünyayı yönetir”; ama bu özbilinçli Us değildir. 
Doğa Yasaları ussaldır; ama bundan gezegenlerin vb. bu yasaların bilincinde oldukları sonucu çıkmaz.

[Us ve Bilinç ayrımı idealist/klasik felsefeyi anlamada özseldir. Bilinç her zaman özneldir, çünkü tinseldir, yalnızca ve yalnızca Tine aittir. Öte yandan Us nesneldir (‘nesnel’ olması özneden bağımsız olarak varolmasını anlatır, özdeksel ya da fiziksel olmasını değil). Anaxagoras “Nous (= Us) evrenin özüdür” derken, ya da Hegel “nesnel düşünceler”den söz ederken bu anlatımlarda “nesnellik” özel olarak Bilinçten bağımsızlığı belirtmek için kullanılır. İnsanın öznel Usunun ve nesnel Usun (Nous, Logos) birliği bilginin olanağı, kuşkuculuğun ve bilinemezciliğin çürütülmesidir. Usun nesnelliğini reddedebiliriz; ama o zaman bilgiyi de reddetmetmiş ve öznel Usun içerisine kapanmış, Berkeley’in solipsizmine düşmüş oluruz.]

 
§ 17
Doğanın ussallığı, değişmez yasalara göre işleyişi modern bilinç için yadırgatıcı değildir. 
Epikürüs tüm şeyleri şansa bağladı. 
Usun evrenselliği (soyutluk) ve belirliliği (realite) arasındaki ayrım özsel önemli.

§ 17
Dinsel bilinçte dünya şansa bırakılmamış, ama tanrısal kayranın denetimindedir.
Ama felsefe dinsel öğretilerin yetkesini bir yana bırakıp ussal tanıtlamaya dayanmalıdır. 
Dinsel yetke felsefi çözümleme girişimini yadsıyacaktır. 
Tarihte ele aldığımız bireyler Uluslardır, Devletler olan Bütünlüklerdir.

[Hegel kendi dönemindeki dinsel bilincin tarihe bakışına yanıt veriyor: Bilinemeyen bir Tanrıya inanmanın da ussal olmaması vb.]

Theodezi; kötülük olgusu karşısında Tanrının yollarının bir aklanışı; Leibniz'in girişimi.


USUN EREĞİ
§ 18
Usun Belirlenimi.
Endzweck/Son-Erek olgusallaşmalı, edimselleşmelidir (realisiert, verwirklicht werden soll).
Bu belirlenimin içeriği nedir; ve edimselleşmesi nedir?

§ 19 
Evrensel Tarih Tin alanına aittir. 
Dünya fiziksel ve ruhsal Doğayı içerir.
Fiziksel Doğanın da Dünya Tarihinde rolü vardır. 
Tinin doğası nedir?

§ 20 
1. Tinin doğasının soyut belirlenimleri;
2. Tin İdeasını olgusallaştırmak için hangi araçları kullanır?
3. Tinin belirli-Varlıkta tamamlanmış olgusallaşmasının şekli olarak Devlet.

§ 21 
TİNİN DOĞASININ SOYUT BELİRLENİMLERİ. 
Tinin doğası karşıtı — Özdek — ile ilişki içinde anlaşılabilir. 
Özdeğin özünün yerçekimi olması gibi, Tinin özü, tözü Özgürlüktür. 
Özgürlük Tinin biricik belirlenimidir. 
Tin Özünü kendisinde bulur, kendini belirler. 
Tinin varoluşu Öz-Bilinçtir. 
Bilinçte iki şey vardır: Bilen ve Bilinen; Öz-Bilinçte bunlar birdir. 
Tinin özü kendini olgusallaştırmak, gizilliğini edimselleştirmektir.
Evrensel Tarih Tinin gizil özünün bilgisini geliştirme sürecidir. 
Doğu (Asya) insanın özgür olduğunun bilincine ulaşmadı: Yalnızca Biri özgür olarak biliyorlardı.
Ama Birin özgürlüğü özençtir: Öyleyse Bir Despottur, özgür insan değil. 
Yunanlılar ve Romalılar kimilerinin özgür olduğunu biliyorlardı. Platon ve Aristoteles bile insanın özgürlüğünü kavramış değillerdi. 
Buna göre Yunanlıların köleleri vardı. 
Germanik halklar Hıristiyanlığın etkisi altında insanın insan olarak özgür olduğunun bilincine ulaştılar. 
İlkenin evrensel bilince yayılması zaman (Tarih) sorunudur. 
Dünya Tarihi özgürülük bilincinin ilerlemesinden başka birşey değildir.

§ 23
Tinsel Dünyanın belirlenimi, bütününde Dünyanın son ereği Tinin özgürlüğünün bilincidir.
Özgürlük ilkin her türlü yanlış anlamaya açık genel bir anlatımdır; ama tam belirlenimi daha sonra kazanılacaktır.
Soyutta ilke ve bunun somutta edimselleşme süreci arasındaki ilişki (önceden değinildi).

ÖZGÜRLÜĞÜN EDİMSELLEŞMESİ İÇİN ARAÇLAR
§ 24
İnsanların eylemleri onların gereksinim, tutku, karakter ve becerilerinden doğar. 
Eylemlerin güdüleri olarak erdem, iyilikseverlik vb. önemsizdir. 
Tutkular, kişisel amaçlar, bencil isteklerin doyumu en etkili eylem kaynaklarıdır.
Bunlar türe ve ahlakın sınırlamalarını tanımazlar.
Süreci hiçbir dışsal etki olduğundan başka türlü olmaya götüremezdi.
Tarihte insanlığın yaşadığı tüm yıkımlar hangi ilkeye, hangi son ereğe sunuldular?

§ 25
İlke (Tasar, amaç, yazgı, belirlenim) ilkin yalnızca genel ve soyut.
İlke gizli, gelişmemiş bir özdür, bütünüyle olgusal değildir 
Olanak, gizillik; henüz varoluşa çıkmamıştır. 
İlkenin edimselleşmesinin, varoluşa çıkmasının güdüsü İstençtir. 
İnsanın gereksinimi, içgüdüsü, eğilimi, tutkusu güdüleyici etmendir. 
İstenç bireyin istencidir, bireyseldir, bencildir; daha genel bir tasara ilgisizdir.

§ 26 
Dünyada tutku olmaksızın büyük hiçbirşey başarılmış değildir. 
Evrensel Tarihin iki öğesi: 1) İdea (gizillik; erek); 2) Tutkular. İkisinin birliği: Özgürlük (bir devlette törellik koşulları altında). 
Tutku az çok ahlakdışı görünür; Tutku ile demek istediğimiz kişisel çıkarlardan doğan insan etkinliği.

§ 27
Bireysel ve evrensel çıkarlar uyum içinde olduğunda Devlet içsel olarak güçlü ve düzgün biçimlidir. 
Devlet uyumlu durumuna ulaştığında bu onun serpilme, dinçlik dönemidir. 
Ama Tarih bireylerin bilinçli bir amacı ile başlamaz. 
Dünya Tarihinin başlangıcında Tinin İdeasının edimselleşmesi biçimindeki genel amaç yalnızca "kendinde"dir. 
Doğal İstenç başlangıçta kendini kendiliğinden ortaya koyar. 
Bu istencin belirlenimleri - çıkarlar, eğilimler, istekler, tutkular - Dünya-Tininin hedefine ulaşmak için aracıdır. 
Us dünyaya, Tarihine egemendir, ve başka herşey buna altgüdümlüdür.
Dünya Tarihi henüz tamamlanmış değildir; erek isteğin ve çıkarın belirtik nesnesi yapılmış değildir.

§ 28
İdea sonsuz bir karşıtlığa ilerler: Evrensel Biçim ve Kişilik (bireysel öz-bilinç; belirli-varlık). 
Dünya Tarihi mutluluk tiyatrosu değildir; mutluluk dönemleri ondaki boş sayfalardır. 
TASIM: İdea-Edimselleştirici Etkinlik-Dışsal Şeyler Alanı.

§ 30
Tarihte insan eylemleri doğrudan amaçların ötesinde sonuçlar yaratır.

§ 31
Dünya-Tarihsel Bireylerin (Tarihsel İnsanlar) amaçlarında genel bir ilke yatar. 
Bunlar varolan belirlenimlerle çarpışırlar ("kötü"dürler); ama bütün süreç açısından "iyi" belirlenimi altına düşerler.

§ 32
Sezar konumunu yitirme tehlikesi ile karşı karşıya idi.
O sırada Devletin başında olan ve kendi kişisel tutkularının ve çıkarlarının peşinde olan düşmanları anayasayı kendi yanlarında buldular. 
Sezar konum, onur ve güvenliği için savaşıyordu. 
Düşmanları Roma İmparatorluğunun bölgeleri üzerinde egemenliği ellerinde bulundurdukları için Sezar'ın utkusu bütün bir İmparatorluğun ele geçirilmesinde sonlandı. 
Kişisel ilke Tarihsel bir zorunluğu kapsıyordu.

§ 33 
Dünya-Tarihsel bireyler kişisel amaçlarının peşindeyken aynı zamanda açındırmakta oldukları genel İdeanın bilincinde değildiler.
Ama eylem insanları olmalarına karşın aynı zamanda gelişmek için olgunlaşmış olanın belli bir önsezisini de taşıyorlardı. Eylemleri, sözleri zamanlarının en iyileriydi. 
Halklar bu dünya-tarihsel önderleri izler. 
Dünya-Tininin etmenleri olan dünya-tarihsel bireylerin yaşamları mutlu değildi. 
Tüm yaşamları asıl tutkularına altgüdümlü idi.

§ 34
Dünya-Tarihsel insanlar "büyük" insanlardı; hayalperestler değil, ama zamanlarının gereksinimlerini kavrayan bireylerdi.


TARİH FELSEFESİ
III. Felsefi Tarih

ii. Usun Özsel Yazgısı
(3) Usun Edimselleşmesinin Varoluşsal Şekli — Devlet
[Die existentielle Gestalt dieser Verwiklichung]

§ 40
Tarihsel sürecin tutku aracılığıyla USUN İDEALİ olarak edimselleştireceği ve biçimlendireceği GEREÇ nedir?
Birinci yanıt: KİŞİLİK, insan istekleri, genel olarak öznellik — İSTENÇ.
Us gereci olarak insan bilgi ve istencinde pozitif olgusallık kazanır.
Dünya-tarihsel tutku: Bir olgusalığın gerçekliği ve özü olan öznel istenç.
Sınırlı tutkular, gündelik istekler vb. olarak öznel istenç bağımlıdır, bireyseldir.
Ama öznel İstenç özsel varlığın bölgesinde de devinir ve bu özsel varlığı varoluşunun nesnesi olarak alabilir.
Bu özsel varlık öznel (bireysel) İstencin ussal (evrensel) İstenç ile birliğidir: Törel Bütün, Devlet. Özgürlük.
Bu birlik (Özgürlük) sanki her bireye evrensel özgürlükten sınırlı, küçük bir pay veriliyormuş gibi anlaşılmamalıdır.
Yasa, Törellik, Hükümet — Kavramsal olarak — özgürlüğün olumlu olgusallığı ve tamamlanışıdır.

§ 41
Öznel İstenç, Tutku (der subjektive Wille, die Leidenschaft) Güdü; Edimselleşme.
Devlet bulunan edimsel törel yaşamdır (das vorhandene, wirklich, sittliche Leben) (Evrensel ve Bireysel İstencin Birliği).
Bu birlik aynı zamanda Törelliktir. Bu birlik içinde yaşayan bireyin törel yaşamı vardır.
Sofokles. Antigone. Yasalar è Kökenleri bilinmiyor. Tanrısal Buyruklar (Ussal, evrensel).
Tarihte ancak bir Devlet kurmuş olan uluslar irdelenirler, çünkü Devlet özgürlüğün edimselleşmesidir (EREK).
İnsan iye olduğu tüm değere Devlet yoluyla iyedir, çünkü onda nesnel olarak karşısında olan şey kendi Usudur.
Devlet Yeryüzünde varolduğu gibi tanrısal İdeadır.
Tarihin hedefi Özgürlüktür, Devlettir, çünkü özgürlük onda nesnellik kazanır.
Yasa Tinin nesnelliğidir, gerçek biçimi içindeki İstençtir.

[Yasa bilincine ulaşamamış uluslar Devlette evrenseli, tinsel olanı değil ama bireyseli, özenci, duyusal-fiziksel kişiliği görürler. Böyle duyusal-devlet özgürlük değil ama baskı olarak algılanır. Devlet moral-törel-tüzel Bütündür.]

Ancak Yasaya boyuneğen özgürdür, çünkü onda yalnızca kendine boyuneğer.
Devlette (Yasada) Özgürlük ve Zorunluk arasındaki çelişki yiter, öznel ve nesnel istenç uzlaşır.
Devletin Törelliği ahlaksal, reflektif (düşünsel) Törellik değildir, bireysel kanı üzerine dayanmaz.
Törellik (Ödev) ikinci bir Doğa gibidir.

§ 42
Devletin gelişimi Tüze Felsefesine aittir. Burada yalnızca Tarih ile ilgili olan yanlar verilecektir.
Yanlışlık 1: İnsan doğal olarak özgürdür, ama Toplumda, Devlette "doğal özgürlüğünü" sınırlamalıdır.
“Doğa” “öz” ya da “Kavram” olarak anlaşılırsa, bu doğrudur. Ama amaçlanan bu değildir.
İnsanın Doğa-Durumu (Naturzustand) özgürlüğün sınırsızca uygulandığı tarihsel bir durum olarak hiçbir zaman varolmamıştır.
Yabanıl yaşam örnekleri yabanıl tutkular ve şiddet edimleri ile belirlenir. Ve ne denli ilkel olursa olsun, durum gerçekte kültürel bir durumdur ve tinsel belirlenimler, e.d. olumsuzlamalar, e.d. sınırlamalar vardır.

[Doğa Durumu Tinsel (Kültürel) Durum ile karşıtlık içindedir. “İnsan”dan söz ettiğimiz zaman, durumu doğal değil ama tinsel-kültürel durum olmalıdır. Doğa Durumunda henüz Homo Sapiens hiçbir kültürel belirlenim, hiçbir tinsellik üretmemiştir ve böyle olarak henüz insanın bir “durumu” değildir.]

§ 43
Doğa Durumunda Özgürlük Yoktur. Özgürlük doğal değil ama tinseldir, e.d. Özgürlük kazanılmalı, geliştirilmelidir.

[Kavramsal olarak: Özgürlük “gelişimi” imler, öz-gelişimdir, dolaysızca verili değil ama dolaylıdır, erekseldir. Özgürlük insanın onu Doğaya bağımlı tutan salt duyusal varlığından düşünsel olana yükselişidir. Felsefe bu konuda yalnızca eğitimsiz doğal bilinci değil ama görgücü ‘felsefeciliği’ de yenmelidir.]

Doğa Durumu bir haksızlık ve şiddet durumudur, dizginlenmemiş içgüdünün, insanca olmayan edim ve duyguların egemenliğidir.
Sınırlama Toplum ve Devlette ortaya çıkar, ama ilkin yabanıl duygu ve kaba içgüdülerin bir sınırlanışı, daha ileri kültürel evrede usdışı özenç ve tutkunun bir sınırlanışıdır.
Özgürlük İdeali için Yasa ve Törellik saltık olarak zorunludur.
Özgürlük bir dürtü, içgüdü, tutku vb. sorunu değildir.

§ 44
İkinci bir Yanlışlık: Moral ilişkilerin Tüzel ilişkilere gelişimi konusunda.
Babaerkil durum Tüzel durumun Doğal-Duygusal durum ile bir bileşimi olarak görülür.
Babaerkil durum gerçeke bir geçiş evresidir ve bunda Aile bir Klan (Soy, Halk) düzeyine genişlemiş ve Aile olmaya son vermiştir.

Aile:
Aile: Tek bir Kişi olarak görülebilir. Üyeler bir tür sevgi, duygu, güven, inanç birliği içinde yaşarlar, birbirlerine karşı Tüzel ilişkiler içinde durmazlar (Ne anne-baba, ne de çocuklar).
Ailenin birliği doğal bir duygu birliğidir, kan bağı ile temellendirilir. Babaerkil durum bu kan-bağının ötesine geçer, üyeler bağımsız kişiler olurlar.
Aile dışında bireyler bağımsız Kişiler olarak ilişkiye girerler.

§ 45
Özgürlük: Öznel (bireysel) ve nesnel (evrensel, politik; Devlet).
Devlet tüm bireylerin anlaşması değildir. Yasa tüm bireylerin onayını gerektirmez. Azınlık Çoğunluğa boyuneğmelidir. Rousseau. Polonya Meclisi Yasa için çoğunluğun değil ama tüm üylerin onayını istedi ve bu özgürlük sonunda Devletin yıkılmasına yol açtı.

§ 46
Eğer bireysel istenç politik özgürlüğün biricik temeli sayılırsa (eğer yasa tüm bireylerin onayı üzerine dayanırsa), bir Anayasadan söz edilemez.

[Anyasanın tikel yasaların üzerinde durması olgusu çoğunluğu sınırlayıcıdır.]


Gereken şey Devletin zorunluklarını dikkate alan bir özek ve oyların sayımıdır.
Devlet varoluşunu yurttaşlarında bulan bir soyutlamadır; Devletin yönetimi için toplumdan ayrı bir küme seçilir.
Devlet ancak Anayasa ile bir soyutlama olmaya son verir ve pozitif varoluş kazanır.
Ama o zaman buyruk verenler ve boyuneğenler arasında bir ayrım doğar, ve bu saltık olarak zorunludur.
Anayasa öyle oluşturulmalıdır ki, boyuneğme bir enaza indirgenmeli, ve buyrukta bireysel özenç bir enaza indirgenmelidir.
Yönetenler ve Yönetilenler arasındaki zorunlu bölünmeye göre Politik Anaysa Monarşi, Aristokrsi ve Demokrasi olarak biçimlenebilir. (Monarşi è Despotizm ve asıl Monarşi olarak daha öte ayrışır.)
Bu bölünme de sayısız türlülüğe açıktır (Prenslerin eğitimi: Fenelon; aristokrasinin yönetimi: Platon).

[Tarihsel biçimlerin hiç biri insan özgürlüğünün tam açınımı ile bağdaşmazlar, ama yalnızca erişilen genel gelişim düzeyine karşılık düşerler. Tin gelişiminde bu tikel biçimlerin hiç birinde bir son olarak durmaz.]

§ 47
Bugün Cumhuriyet Anayasası biricik gerçek politik Anayasa olarak görülür.
Bugün monarşist devletlerde göre almış olanlar bile bu görüşü desteklerler, ama bu anayasanın her koşulda edimselleşemeyeceğini kabul ederler.
Verili koşullar altında ve halkın şimdiki moral durumunda, monarşik Anayasayı en iyi biçim olarak görenler vardır.
Tikel bir Anayasa ve halkın durumu: Anlak bunları ayırır; oysa kavram ve olgusallığı birdir.
Oysa Anayasa zorunlu olarak bir halkın Din, Sanat ve Felsefesi ile — ya da hiç olmazsa düşünceleri ve görüşleri ile, genel olarak kültürü ile — uyum içindedir (iklim, komşular, dünyadaki yeri gibi dışsal koşullar bir yana).
Bir Devlet bireysel bir Bütünlüktür ki, tikel yanları soyutlanamaz.
Bir Devlet yönetenler ve yönetilenler ayrımını kapsıyor olsa bile, boyuneğmenin belli bir ölçüde gönüllü olması gerekir (ham (rohe) devletlerde bile bu böyledir).
Kendi başlarına soyut olan Bireysel ve Evrensel İstençlerin birliği Devlet olarak İdeadır, gerçek varlıktır, somuttur.

[Devletin pozitif belirlenimi — biçimi — yönetilenlerin tinsel olgunluk düzeylerinden ayrı olamaz: İspanyollar Cumhuriyeti yadsıdılar ve daha sonra 40 yıl boyunca Franco rejimine zemin sağladılar; Irak halkının demokrasiyi onaylaması bütün bir kültürel-tinsel dönüşümü, bu törel tözsellikte özgürlük ile, yurttaş yasaması ile bağdaşmayan tüm boyuneğme öğelerinin ortadan kaldırılmasını öngerektirir.]

Despotik yönetim bile ancak halkın gönüllü boyuneğişi tarafından olanaklı kılınır.
Bireysel İstencin Evrensel İstence boyuneğmesi politik birliğin özsel bağıdır.
Evrensel ve Bireysel İstençlerin bu birliği Devlet olarak bulunan İdeadır.
Devletin Gelişimi: Kraliyet (babaerkil ya da askeri olabilir) Erki ile başlar; Sonra (olumsuz kıpı olarak) tikellik ve bireysellik Aristokrasi ve Demokrasi biçimlerinde ortaya çıkar. Son olarak bunların tek bir erkte birliği kurulur.

§48
Anayasada özsel nokta bir halkın ussal, e.d. politik durumunun gelişimidir.
Devlette çeşitli güçler ayrışır, ve bu bağımsızlık durumunda bile bütün uğruna işlev görürler.

§49
Devlet insan İstencinin ve Özgürlüğünün dışsallığı içinde Tin İdeasıdır.
Tarihteki değişimler öyleyse Devlet ile bağıntılıdır.  İdeanın Tarihteki ardışık evreleri ayrı politik ilkeler ile bağıntılıdır.
Dünya-Tarihsel halkların Anayasaları kendilerine özgüdür ve böylece Tarihsel süreçte tek bir açıklayıcı politik model yoktur. (Durum Bilim, Felsefe ve Sanatta başka türlüdür; Felsefede aynı yapının sürekli gelişimi vardır; Sanatta klasik örnekler en iyi örneklerdir; ama temel alınacak antik bir Devlet modeli yoktur.)
Antik ve Modern Anayasalar özsel ilkelerini ortaklaşa taşımazlar [her biri ayrı politik dizgelerdir].
Atina Anayasası modern bir Devlet için uygun değildir (doğrudan ve dolaylı yetke ayrımı).
Modern (ulusal) Devlette Halk ve Hükümet ayrıdır, halkın temsili söz konusudur (Temsilci Anayasa).
Bireysel İstenç saltık olarak geçerli değildir; özneldir, özenç olabilir.
Ancak Ussal İstenç evrensel ilkedir ve kendini ussal bütünün bileşenleri olarak açındırır (Eskiler bu konuda bilgisizdiler).

§50
Erek: Özgürlük İdeası; Araç: Bilgi ve İstenç.
Devlet: Törel Bütün ve Özgürlüğün Edimselleşmesi; evrensel İdeanın ve tikel İstencin nesnel birliği.
Nesnel İdea (Us) ve öznel İdea (Öz-bilinç, kişilik). Öznel özbilinç Us İdeasını isteyecek düzeye dek gelişmeli.
Devlet öteki tinsel belirlenimlerin de temelidir (Sanat, Tüze, Töreler, Din, Bilim).
Tinin etkinliğinin ereği bu birliğin bilincidir: Özgürlük.
Din: Tapınmada sonlu olanı bir yana bırakır, Saltık Tin ile bütünleşir.
Sanat: Tin onda Duyusalın alanına ilerler, Tanrısalın (tinselin) şekline ulaşır. Tanrısalı görülür kılar.
Felsefe: Gerçeklik duygu ve duyu biçiminde değil ama düşünce biçiminde nesnedir.

§51
Devlette kendini gösteren evrensel ilke bütününde bir ulusun Ekinini oluşturan şeydir.
Ekin Halkın kendisinin tinini anlatır.
Törellik öznel ve evrensel İstençlerin birliğidir.
Bunun bilgisinin özeği Dindir.
Sanat ve Bilim aynı içeriğin yalnızca değişik yanları ve biçimleridir.
Tanrı erişilmez olarak, ya da evrenselin ve bireyselin birliği olarak düşünülebilir.
Din bir halkın Gerçekliği anlama yoludur.

§53
Dinin Biçimi Devletin ve Anayasasının Biçimini belirler.
Atina ve Roma devletleri halkların benimsediği belirli dinler tarafından belirleniyordu; Katolik Devlet Protestan Devletten ayrıdır.

§ 54
Dinin Devletten yitmesi söz konusu değildir.

§ 55
Anayasa Dinden bağımsız değildir.

§ 56
Devletin dirimsel ilkesi Törelliktir.

§ 57

Bireyler Devlet olan Bütün ile aynı Tini paylaşırlar.
Bir halkın Tini belirli bir Tindir. Bu Tin ulusun bilincinin başka biçimlerinin de temeli ve tözüdür.

§ 60
Bilinmesi gereken şey bir halkın Tinidir: “Yalnızca o bir halkın tüm edim ve eğilimlerinde kendini öne çıkarandır, kendini edimselleşmesine, kendinden haz duymaya ve kendini kavramaya verendir.”

[Gelişecek olan şey bir halkın Tinidir (Burada bütünüyle genel ya da soyut olarak). Gelişimin güdüsü ve enerjisi İstençtir; İstenç Ereğin aracı olduğu denli de Ereğin kendisidir, ya da Ereğin İstencidir; İstenç ilgisiz bir Araç değil, Amaç ile bir olan Araçtır. Dünya Tininin ereği Özgürlüğün Bilincidir. Ama tikel Ulusların, tikel Tinlerin tikel Erekleri vardır, ve bu ereği gerçekleştirmeleri aynı zamanda ereksiz kalmalarıdır, çünkü sonlu erek Tinin tüm içeriğinin gerçekleşmesi değildir. Sonlu Erek ona erişildiğinde ilgisizleşir, önemsizleşir.  Ereği “bu yerine getiriş aynı zamanda onun yitip gidişi ve bir başka Tinin, bir başka dünya-tarihsel ulusun, Dünya Tarihinde bir başka çığırın ortaya çıkışıdır. Bu geçiş ve bağlantı bizi Bütünün bağlantısına, genel olarak Dünya Tarihi Kavramına götürür”]

“Dünya Tarihi, bildiğimiz gibi, genel olarak Tinin Zamanda açınımıdır, tıpkı İdeanın Doğa olarak kendini Uzayda açındırması gibi.”

§ 61-2
“Tin özsel olarak eylemdir, kendini kendinde ne ise o yapar — kendi edimi, kendi yapıtı. Böylece kendine nesne olur, bir belirli-Varlık olarak kendini önüne alır.”

[Tin bir gizillik olduğuna göre edimselleşmek zorundadır. Tinin eylemi, kendini edimselleştirmesi aynı zamanda kendini bilmesidir. Bu tikel bir ulus için olduğu gibi insan için ve bütün bir insanlık ya da Dünya-Tini için de böyledir. İnsanlık kendini ancak yaptıklarında tanıyabilir.]


§ 63
“Eğer Yunanlıların ne olmuş olduklarının genel bir tasarımını ve düşüncesini elde etmek istersek, o zaman bunu Sofokles ve Aristofanes’te, Thukydides ve Platon’da buluruz.”

[Bir Tin kendini yapar ve bu yaptığı şeyde kendini bilir. Tin kendini yargılarken bunu kuramsal, etik ve estetik kategorilerde yapar. Yargılamanın kavramsal doğasından ötürü bu işi sıradan bilinç değil, ama göreli olarak daha doğru olmak üzere bir kültürün felsefecileri, tarihçileri ve sanatçıları yapabilir. Gerçek yargılama ancak Dünya Tarihinin bütünü içerisinde olanaklıdır.] 


Dünya Tarihinin Coğrafi Temeli

§ 66
Ulus Tininin Doğa Bağıntısı dışsal değildir, özsel ve zorunlu bir temeldir.
“Türklerin egemenliği altında hiçbir ozan doğmamıştır.”

[19’uncu yüzyılın başlarında yazan Hegel Osmanlı Tarihi konusunda tüm Avrupa gibi bilgisizdir ve gene de  Mevlana’nın şiirinden uzun bir bölümü Ansiklopedisi’nin kapanış bölümüne alan kendisidir. Şiir Saltık Tin bölümünün ‘Sanat’ ya da ‘Din’ değil, ama ‘Felsefe’ altbölümünde bulunur ve ‘not’ olarak değil, ama metnin içerisinde yaklaşık iki sayfa dolduran bir kesim olarak bulunur (şiir Almanca’ya Meyer tarafından çevrilmiştir; www.ideayayinevi.com Anasayfada bulunuyor).]

Dünya Tarihi belli coğrafi bölgeleri koşulları nedeniyle dışlar

[Dünya Tarihinin deviminden kesin olarak dışlanacak olan doğallıklar:  Dondurucu ve yakıcı kuşaklar dünya-tarihsel ulusların yeri olamaz.]

Dünya Tarihi için gerçek oyun sahnesi  ılıman kuşaktır ve onun kuzey bölümüdür.
Dünya Eski ve Yeni (Amerika ve Avustralya) olarak bölünür.

§ 67
Avrupalıların Amerika yerlileri ile karşılaşmaları.
Amerika Avrupa’nın bir uzantısıdır; yerliler orada kültürel olarak da tükenmiştir.

[Geri kültürler ve ileri kültürler arasındaki ilişkiye bakış ağır bir ‘duygusal parametre’ içerir. Bu silinmelidir. Avrupa’nın Amerika yerlileri ve Afrikalılar ile ilişkileri iki yanlıdır: Ortadan kaldırma ve saklama. Bir yandan yokedici, öte yandan varedici. Tarihin gelişim olması ölçüsünde eski kültürlerin ortadan kalkması, saklanmaması zorunludur. Ama geri kültürün bu ‘ortadan kalkışı’ Anlak tarafından tam bir yitiş olarak ve ileri kültür ise suçlu olarak düşünülür. Öte yandan, arkaik kültürlerin kendi içlerinde katılaşan yapılarının çözülmesinin ve dönüşümün ancak yeni kültür ile ilişkiye bağlı olması ölçüsünde  Avrupalılarile karşılaşma bu kültürlerin ilk kez Tarih olmaları (= yitmeleri), ilk kez Tarihe gimeleri anlamına gelir. Burada kültürel karışım hiç kuşkusuz grotesk biçimler üretir (Orta Amerika ve Kuzey Amerika yerlilerinin Avrupalılardan ödünç aldıkları kültürel öğeler (içki, şapka vb.; daha yakın zamanlarda ‘ideoloji,’ örneğin FARC).

Geri kültürleri anlarken onlara ileri kültürlerin kategorilerini yüklememek gerekir; ama ileri kültürün bireyleri yalnızca kendi kategorileri ile düşünebilirler.]

§ 68
Amerika kıtası bir kıstak tarafından keskin olarak ikiye ayrılır.

[Hegel coğrafi sınırların kültürel etkilerini vurgulamada ancak sınırlı olarak haklı olduğunu biliyor. Ama Tin ve Doğa ilişkisi içinde coğrafyanın etkisinin ancak kültürel ya da kendisinin tarihsel olduğunu söylemek gerekir, ve Tarihin ilerlemesi ile kendini ortadan kaldırmaya eğilimli olması ölçüsünde diyebiliriz ki, Tarihin gelişmesi ile doğru orantılı olarak Tarihin etkisi zayıflar ve buna göre bugün coğrafi etmenlerin etkisi göreli olarak zayıftır. Tam gelişmiş insanlık için coğrafi belirlenimlerin kültürel etkileri bütünüyle ortadan kalkar, çünkü Doğanın tam bilgisi ya da eksiksiz DOĞA BİLİMİ Doğanın, aslında Evrenin kendisinin  insanın bilinen yaşam alanı  olması vargısını getirir. Doğanın tam bilgisi Doğanın tüm yabancılığının yenilmesi, onun bütünüyle İnsan İstenci altına alınmasını imler. Bu durum Doğanın kendisinin uygarlaştırılması, ondaki tüm olumsallıkların yenilmesi anlamına gelir. İnsanın Doğaya egemen olma gibi bir kaygısı olamaz, çünkü egemenlik İstencin İstenç ile ilişkisidir. Doğayı bilinçsizce gizemselleştirmemek gerekir.]

§ 69
Kuzey Amerika’da işleyimin ve nüfusun artışı yoluyla olduğu gibi, yurttaşlık düzeni ve sağlam bir özgürlük yoluyla da bir kalkınma görürüz

“Güney Amerika’da cumhuriyetler yalnızca askeri güce dayanırlar, bütün tarih sürekli bir devrim durumudur; federe devletler dağılır ve başkaları yeniden birleşir, ve tüm bu değişimler askeri devrimler yoluyla temellendirilir.”

[Güney Amerika’nın bu durumu Hegel’in gününden bu yana 20’inci yüzyılın sonlarına dek değişmiş değildir. Güney Amerika’ya özgü bu Devletsizlik ya da Yasasızlık kendini benzer olarak Avrupa’da İspanya, Portekiz ve 20’nci yüzyılın ilk yarısında İtalya’da da gösterir. Yasa egemenliği ya da Devlet Evrensel İstencin egemenliğinin tanınmasını, duyusal olmayan, bir despotun fiziksel kişiliğinde somutlaşmayan soyut bir ilkenin tanınmasını gerektirir. Katolikler ise Tanrıyı bile ancak duyusal bir varlık olarak tanırlar ve kendi duyunçlarına dayanmaktan çok Rahiplerin bağışlatıcı kutsal güçlerine güvenirler. Bu her iyi Katoliğin genel karakterini belirleyen eğitim sürecinin sonucudur. Bir bütün olarak Güney Amerika kıtası Yasa Egemenliğine en geç açılan alanlardan biridir. Güneye göç eden Avrupalıların çoğunluğu Katolik kökenlidir.]

 

§ 72
Coğrafi Ayrımlar:
1. Geniş bozkırları ve ovaları ile susuz Yüksek Bölge.
2. Vadi Ovaları (geçiş toprağı) — ki büyük akıntılar tarafından yarılır ve sulanırlar.
3. Kıyı Bölgesi — deniz ile doğrudan ilişki içinde durur.

1. Yüksek Bölge: Sağlam, ayrımsız, gelişmemiş.
Orta Asya, Arabistan çölleri, Berber çölleri, Güney Amerika’da Orinoko çevresi ve Paraguay;
Ataerkil aileler yaşar; toprak verimsiz; hayvancılık ile yaşarlar; göçebedirler; tüzel ilişki yok; törellik uçlarda şekillenir – aşırı konukseverlik ve soygunculuk birlikte bulunur; sık sık Hordalar oluştururlar ve yağmacılık ve yok edicilik eylemlerine girişirler.

[Hegel Cengiz Han ve Timur’u örnek olarak verir; son zamanlarda Cengiz Han’a ilişkin görüşler değişmektedir; bu yerleşikliğe ve göreli kentlileşmeye bağlıdır. Timur’un kendisi Orta Asya’da bir bilim kenti oluşturan Uluğ Bey’in dedesidir.]

2. Vadi Ovaları kültürün özeklerini oluşturur.
Çin böyle bir ovadır; İndus ve Ganj tarafından yarılan Hindistan (şimdiki Pakistan), Frrat ve Dicle’nin geçtikleri Babilonia, Nil tarafından sulanan Mısır.
Buralarda büyük İmparatorluklar kurulur, Tarım başlar; toprak Mülkiyeti, buna bağlı olarak Tüze ilişkiler ve böylece Devletin temeli.  

§ 73
3. Kıyı Bölgesi dünyanın bağlantılarını oluşturur.
Su birleştiricidir, çünkü ayırıcıdır. Akdeniz çeşitli kültürleri birleştien bir özek noktasıdır. İlişki Tecimdir, ve Tecim yürekliliği gerektirir ve güdülendirir.
“Çin … için deniz yalnızca karanın sona ermesidir, onunla olumlu hiçbir ilişkileri yoktur.”


§ 75
Afrika: Avrupa Afrikası; Sahara altı; Nil.

 

Bölümleme

§ 83
“Dünya Tarihi dizginsiz doğal istencin evrensele ve öznel özgürlüğe doğru disiplinidir.”

[İnsan Doğadan gelir ve Tindir. Bir çelişkidir. Doğal ya da bedensel yanı ile özgürlüksüz, istençsiz, düşüncesiz, öz-bilinçsiz Zorunluluk alanına aittir. Tinsel yanı ile Düşüncenin, Duygunun ve Estetik Duyunun birliğidir. Başlangıçta tinselliği yalnızca gizildir. ‘Doğal İstenç’ insanın doğa tarafından doldurulan İstencidir, kendini doğal itkilerinin güdümünden çıkarmış olmayan İstençtir. Hegel insan istencinin belirlenmesinde arı doğal ya da içgüdüsel etmenin yanısıra bilinçsiz ya da bilinçaltı dürtüleri de Tutku etmeni olarak alır. İki durumda da ortak olan yan insanın özgür olmaması, ussal İstenç tarafından değil ama Doğal İstenç tarafından belirlenmesidir. Bütün bir Tarih sürecinde insan yarı-insandır, çünkü henüz doğal yanı tarafından belirlenmektedir. Sorun doğallığın bastırılması değil, ama tinsellik ile uyum içine gelmesidir. İnsan arı tinsel varlık değil, ama doğal-tinsel bir varlıktır. Örneğin İstencin doğal doğum yoluyla belirlenmesi (kalıtsal tekerklik, soyluların seçme hakkı, giderek ırksal niteliğin politik hakkı belirlemesi vb.) ya da seçim yoluyla belirlenmesi, insanların sınıflarının doğum yoluyla belirlenmesi (Kastlar), gücün hak sayılması vb. tümü de insanın yetersiz gelişiminin anlatımlarıdırlar. İnsan türü tinsel olarak bir ve eşittir, çünkü tin entellektüel, etik ve estetik olarak hiçbir doğal ayrımlaşma ilkesi kapsamaz; tüm ayrım kültürel, böylece tarihsel, böylece geçicidir. İnsan tinselliğinin sonsuz, eksiksiz, tam gelişmişliğinde, tinsel özgürlüğün tam açınımında tüm bireysellikler birdir.]

“Doğu yalnızca Birin özgür olduğunu biliyordu ve bilir; Yunan ve Roma dünyaları, kimilerinin özgür olduğunu; Germanik dünya herkesin özgür olduğunu bilir. Buna göre Dünya Tarihinde gördüğümüz ilk biçim Despotizm, ikincisi Demokrasi, üçüncüsü Monarşidir.”

[Hegel demokrasiyi halkın çoğunluğunun Devleti olarak anlıyor görünür. Monarşi tekil bir bireyin değil, ama tekil bir egemenin Devletidir. “Tekerk yalnızca ‘i’nin üzerindeki noktayı koyar.” (Tüze Felsefesi)]

§ 83
“Bu bağıntıda tözsel Özgürlük öznel Özgürlükten ayırdedilmelidir. Tözsel özgürlük kendini daha sonra Devlete geliştiren İstencin kendinde varolan Usudur.”

[Tözsel Özgürlük özbilinçsiz özgürlüktür. Bireyler Devleti, Yasayı onu verili olarak alırlar ve kendilerinin sayarlar. Bu aynı zamanda genel olarak halkın, köylülüğün Devlet karşısındaki edilgin, sorgulamayan, salt güven ve zorunluk ile boyun eğen tutumudur. Öznel Özgürlük Yasayı, Devleti kendi İstenci yapacak olan gerçek, özbilinçli Özgürlüktür.]

§ 84
“Ama Usun bu belirleniminde henüz kişinin kendi içgörüsü ve kendi istenci, eş deyişle, öznel Özgürlük bulunmaz; bu ilkin bireyde kendini belirler ve bireyin kendi duyuncunda düşünmesini oluşturur.”

[Yasa genel olarak Özgürlüktür — henüz kendi özgürlüğünün, istencinin bilincinde olmayan halk tarafından değil, ama despot (tekerk, senato, kral, ya da bir azınlık meclisi vb.) tarafından belirlenmiş olsa bile.  Yasa olması evrensel olması demektir (yasa ayrıcalık ile çelişir) ve yasakladığı şey genel olarak usdışı olarak kabul edilendir — despotun kendisi için de. Halkın istencinin Yasada bulunması ya da o istencin kendisinin yasa olması Duyunç Özgürlüğünün bilincini gerektirir ve ancak doğruyu ve yanlışı kendisi belirleyebilme noktasına dek eğitilmiş olan halk Yasamacı olabilir.]

“Salt tözsel Özgürlük durumunda buyruklar ve yasalar kendilerinde ve kendileri için sağlam şeylerdir ki, onlar karşısında Özneler eksiksiz bir altgüdüm ilişkisi içindedirler. Bu yasaların hiçbir biçimde bireylerin kendi istençlerine karşılık düşmeleri gerekmez, ve bu yüzden Özneler kendilerini kendi istençleri olmaksızın ve kendi içgörüleri olmaksızın büyüklerine boyun eğen çocuklar gibi bulurlar.”

[Öznel Özgürlükten, bireysel özgürlükten yoksun bu İstençsizlik ve doğal boyuneğme durumu başlangıçta homo sapiensin evrensel durumudur. Özgürlük kendi istencinin bilincine varmaktır ve bu tinin kendi doğallığına karşı kavgasını gerektirir. Ama tin bu çocukluk aşamasında Babaya, Ataya sorgusuzca boyun eğer, çünkü henüz bireyselliği, kendi istenci edimselleşmemiştir. İstenci başkasının İstencini onaylar, bunu doyumla, hazla, giderek mutlulukla yapar, çünkü kendi istencinin yokluğunda doğal olarak Babaya gereksinir.]

“Başlangıcı onunla yapmamız gereken ilk kıpı buna göre Doğudur. Bu dünya için dolaysız bilinç, tözsel tinsellik temelde yatar ki, öznel İstenç onunla ilkin inanç, güven, boyuneğme olarak ilişkidedir. Doğunun politik yaşamında olgusallaşmış ussal Özgürlüğün geliştiğini, ama kendi içinde öznel Özgürlüğe ulaşamadan geliştiğini buluruz. Bu Tarihin çocukluğudur.”

[Doğuda Yasa, Devlet vardır, ve insan doğal durumunun üzerindedir; ama bu tinsellik bir birey tarafından belirlenir, onun İstencidir. Burada bu tekil İstencin karşısına evrensel İstenç karşıtlık olarak çıkmamıştır, ve tekil İstenç ussal olduğu denli usdışı da olabilir, bir özenç olarak kendini sınırsızca belirlemek isteyebilir.]

"Doğuya özgü tasarımın görkemi herkesin ona ait olduğu Töz olarak tek bir Öznedir, öyle ki başka hiçbir Özne kendini ondan ayırmaz ve kendi öznel Özgürlüğünde kendini yansıtmaz. Düşlemin ve Doğanın tüm varsıllığını bu Töz kendinin edinir ki, öznel Özgürlük özsel olarak ona gömülmüştür ve onuru kendi içinde değil, ama bu saltık nesnede bulur."

 

§ 86
“Sonra, Yunan dünyası gençlik çağı ile karşılaştırılabilir, çünkü burada kendini geliştiren bireysellikler vardır. Bu Dünya Tarihinin ikinci ana ilkesidir. Törel öğe …  bireylerin özgür İstencini imleyen Törelliktir. Burada öyleyse törel öğenin ve öznel İstencin birliği ya da Güzel Özgürlüğün Krallığı vardır, çünkü İdea plastik bir şekil ile birleşmiştir … saf Törelliktir, henüz Ahlak değil; Öznenin bireysel istenci Hakkın ve Yasanın dolaysız töresinde ve alışkanlığında durur.”

[Yunan Tininde özgür bireyselliğin gelişmesini önleyecek hiçbir belirlenim yoktur, ama Tin henüz doğallığını bütünüyle yenmemiştir ve köleliğin doğal olduğu kabul edilir. Kölelik bir kurum olarak bütün kültürün özsel bileşenidir. İnsan eşitliği kavramı henüz yoktur. Buna göre Devlet ancak kölelerin istençten ve böylece politik kimlikten dışlandıkları düzeye dek genel olarak Demokratiktir, çünkü özgür bireyin, Yurttaşın İstenci tarafından belirlenir ve tiranlıklar geçici ve kuraldışıdır. Bireysellik tekil Kent-Devletlerinin evrenseli tanımayan çoğulluğunda da kendini gösterir ve daha sonra Makedonya ve Roma İmparatorluklarında görülen evrensellik eksiktir. Yunan bilincinde Duyunç Özgürlüğü tamdır, Kent tini ile Uyum içinde olan bireye hiçbir dışsal istenç karışamaz, ne bir rahipler sınıfı vardır, ne bireyin Duyuncu olma savındaki bir Kutsal Kitap. Birey Erdemini kendi Duyuncundan geliştirir ve özgür ussallık bunun saltık olanağıdır. Helenik Tin tarihin bildiği en yüksek bireysellikleri, kendileri birer öznel sanat yapıtı olan karakterleri üretir —  felsefede, politikada, bilimde, tiyatro ve mimaride, söylevcilikte ve tarihçilikte. Genel olarak iç ve dış Güzelliğin, bedensel ve ruhsal Güzelliğin dirimli  örnekleri olan kişilikler Klasik dönemin insan büyüklüğünü sergileyen ve tanıtlayan başyapıtlarıdır. Heredotus, Öklides, Sofokles, Sokrates, Perikles, Platon ve Aristoteles ve insan uygarlığının anahatlarını çizen eşit ölçüde hayranlık verici sayısız başkaları.] 


§ 86
“Roma İmparatorluğu bundan böyle Atina Kentinin olmuş olduğu gibi bireylerin bir imparatorluğu değildir. Burada budan böyle neşe ve sevinç değil, ama zorlu ve acılı emek vardır.”

[Roma Tini tözsel evrenselin imparatorluğudur, ve onda salt bir ilinek olan birey geriye çekilir. Roma dehası Helenik dehanın yanında sönüktür. Ne felsefede ve güzel sanatlarda, ne de bilimlerde Helenik büyüklüğe benzer ne bireysellik ne de yapıt vardır. Roma Tininin evrenselliği, politik bütünlüğü bireyselliği hem yurttaşlarında, hem de tekil Kent-Devletlerinde bastırır. İmparatorluk barıştır, yasadır, gönençtir. Ama Tin kendini Roma despotizminin göreli, geçici, sonlu biçimine sığdırmak zorunda değildir. Onu tüm gücüne ve görkemine karşın ortadan kaldıracak bir gizillik taşır. Roma Tini, bütün bir Batı dünyasının tözsel yapısını oluşturmasına karşın, gerçekte Dünya-Tininin yalnızca bir momentidir.]

“Despotizmin neden olduğu acı duyumsanmaya başlar, ve Tin en iç derinliklerine geri itilmiş olarak tanrısız dünyayı terk eder, Uzlaşmayı kendi içinde arar ve şimdi İçselliğinin, aynı zamanda yalnızca dışsal varoluşta kökleşmemiş bir tözselliğe iye olan dolu ve somut bir İçselliğin yaşamı başlar.”

[Roma Tini, evrensel olarak, kendini bireylerde bulur, ama bunun bedeli bireylerin kendilerini evrensel ile özdeşleştirmeleridir: Tümü de tüzel Yurttaşlardır, ve İstençleri Devletin İstenci, Duyunçları Devletin Duyuncudur. Yani gerçek Duyunçları, ve dolayısıyla gerçek İstençleri yoktur. Yurttaşın Özel Hakkı ya da kişisel kazanç dürtüsü Roma bireyselliğinin ulaşabileceği biricik yalancı doruktur. Birey yitmiştir ve bu yitişin acısı içindedir. Roma Tini bu yalnızlığın anlatımıdır — kendi içine çekilmiş, Özgürlüğü Zincirlerinde, Zorunlukta bile bulduğu sanısında olan düşünürlerin. Roma Tini  bu dünyasal yitişi Hıristiyanlığı ya da ona benzer bir başka bilinç biçimini üreterek gidermek zorundadır. Bu içselliğin dışsallaşması, öznelliğin kendini nesnelliğe çevirmesi İmparatorluğun  ortadan kalkışı olacaktır, çünkü Duyunç Özgürlüğü, üstelik başlangıçtaki kaba biçimlerinde bile olsa, Roma Tininin belirlenimleri ile bağdaşmaz. Roma İmparatorluğu yalnızca dışa doğru değil içe doğru da bir Güç İstencidir. Hıristiyanlık Güçlüyü ve Güçsüzü tek bir Tanrının çocukları olarak eşitleyecektir. Bu ilke Stoacılıkta Hıristiyanlıktan çok daha önce vardır ve Hıristiyanlığın kökeni olarak Yahudiliğin yanına başka Tanrıların varlığını da doğrulayan  özel, ulusal, tikelci Tanrısı bu Platonik-Stoacı Bir tarafından düzeltilir. Katolik Tin Hıristiyanlığın  tinsellik ilkesini arılığı içinde uygulayamaz, onu başından duyusal öğeler ile karıştırır. Hırıstiyanlığın Özü Hegel’in Germanik Tin dediği bilinç alanı tarafından yeniden kazanılacaktır (Reformasyon).]

 

§ 87
“[Hıristiyanlıktaki] Bu hamlığın ve özencin karşısında ilk olarak Müslümanlığın ilkesi, Doğu Dünyasının aydınlanması çıkar. Kendini Hıristiyanlıktan daha sonra ve daha hızlı geliştirir, çünkü bu sonuncusu kendini dünyasal bir şekle geliştirebilmek için sekiz yüzyıla gereksinmiştir.”

[Hegel Hıristiyanlığın başlangıçtaki “hamlığını” onun henüz yalnızca başlangıçta olmasına bağlar. Hıristiyanlık halkları  kazanabilmek için onlarla birlikte mitolojik dinlerdeki sayısız duyusal öğeyi de kabullenme gibi bir yöntem uygulamış ve tinselin duyusal ile bu kirlenmesi ya da karışımı ilkin İslam tarafından ve daha sonra Reformasyon tarafından giderilmiştir. İslamın duyusaldan uzaklaşması Tanrıdan tüm yüklemleri soyutlanması yoluyla olurken, Protestanlık Üçlülüğü, Tanrı ve İnsan arasındaki birliği saklamıştır.]

 
 
Doğu Dünyası

§ 88
“Doğu Dünyası en yakın ilkesi olarak Törel öğenin Tözselliğini alır.”

[“Törel öğenin tözselliği” öznelliğin eksikliğini anlatır. Hegel Töz ve Özne kavramlarını Varlık ve Kavram ile koşut olarak kullanır. Özne Tözün biçimi, düşünsel öğedir. Doğunun törelliği öz-bilinçsiz, dayatılan, dışsal törelliktir: Birey törel belirlenimleri verili olarak alır, onları sorgulamaz ve kendisi belirlemez. Bu genel olarak kölelik tinidir.Aile ataerkildir. Toplum kendi istençleri ile özgür olan bireylerden oluşan Yurttaş Toplumu değildir. Ve Devlet bireysel İstencin üzerindedir.]
[Bireysel bilinç ussal gizilliğinin toplumsal bilinç tarafından belirlenen biçimidir. Bu düzeye dek toplumsal değişim bireyin özenci tarafından değil, ama toplumsal bütünün diyalektiği tarafından belirlenir. Birey ancak yapması gerekli ve olanaklı olanı yapabilir. ]

1) ÇİN İMPARATORLUĞU
“Törel belirlenimler Yasalar olarak anlatılırlar, ama öyle bir yolda ki öznel istenç dışsal birer güç olarak Yasalar tarafından yönetilir, içsel hiçbirşey, hiçbir duygusal yatkınlık, Duyunç, biçimsel özgürlük bulunmaz, ve bu düzeye dek yasalar yalnızca dışsal bir yolda uygulanır ve yalnızca zor Tüzesi olarak işlerler.”

[Zor etmeni genel olarak örtüktür, ve bireysel İstencin evrensel İstenç ile çatışmaya girdiği her durumda kendini belirtik olarak gösterir. Doğu törelliğinde bile bireysel istenç Özenç olabiliri ve tözsel istencin ussallığı bütünün güvencesi olur. Ama bireysel İstenç tözsel istenç karşısında ussal olabilir ve o zaman Zor yoluyla bastırılır. Şiddet Zorun etkisiz olduğu durumda kaçınılmaz olarak ortaya çıkar ve İstençler arasındaki belirleyici kavgadır.]

“Tin henüz İçselliğe ulaşmadığı için, kendini genel olarak yalnızca doğal tinsellik olarak gösterir. Dışsal olan ve içsel olan, yasa ve içgörü henüz bir oldukları için, Din ve Devlet de birdir. Anayasa bütününde Teokrasidir, ve Tanrının Krallığı dünyasal bir krallıktır, tıpkı dünyasal krallığın da eşit ölçüde tanrısal olması gibi.”

[İçsellik ya da öznellik bu bağlamda Duyunç etmenidir. Doğu bütününde Duyunç Özgürlüğünden yoksundur, Doğru ve Eğrinin yargıcı içsellik, öznellik, Duyunç değil, ama dışsal yetkedir, ve dinsel bilincin gelişmiş olduğu düzeye dek Tanrı enson, en yüksek Güçtür ve Devlet Gücü onun gücü olarak kabul edilir: Bu Teokrasidir. Dinselliğin Devletten ayrılması bireysel Duyuncun gelişmesi, Duyunç Özgürlüğü zemininde olanaklıdır. Ahlakın bireysel olduğu düzeye dek Duyunç Özgürlüğünün yokluğu Ahlakın da yokluğudur. Bu tinde Ahlak dışsal yetke tarafından, Devlet tarafından belirlenir — ki buraya Devletin, Dinin vb. dokunmaması gerekir, çünkü Duyunç saltık olarak özgür olandır, henüz gelişmemişliği durumunda bile Bireyi Birey yapandır.]

§ 89
“Asyatik Dünyanın geri kalanı dört bölgeye ayrılır: Birincisi Sarı ve Mavi Nehir tarafından oluşturulan nehir ovaları, Uzak Asya’nın yüksek bölgeleri — Çin ve Moğollar. İkinci olarak Ganj’ın ve İndus’un vadileri. Tarihin üçüncü sahnesi Oxus’un ve Jaxartes’in nehir ovaları, Persia’nın yüksek bölgeleri, ve Fırat’ın ve Dicle’nin öteki vadi ovalarıdır ki, Ön-Asya kendini buraya bağlar. Dördüncüsü Nil’in nehir ovasıdır.”

“Çin ve Moğollar ile, bu teokratik efendilik imparatorlukları ile Tarih başlar. İkisinin de ilkesi ataerkildir…”

“Çin’de tekerk Ata olarak Şeftir: Devletin yasaları bir yandan tüzel, öte yandan ahlaksaldır, … içsel yasa, Öznenin kendi İçselliği olarak istencinin içeriğine ilişkin bilgisi bile dışsal bir tüze buyruğu olarak bulunur. … Bizim Öznellik dediğimiz herşey Devletin yüksek başında yoğunlaşmıştır ve bu belirlediği herşeyde Bütünün iyiliğini, esenliğini ve hayrını gözetir.”

2) HİNT İMPARATORLUĞU

“Teokratik Aristokrasi ve onun Despotizmi”

“Devletin örgenliği bundan böyle Çin’deki gibi tözsel bir Özne tarafından belirlenmez ve eklemlenmezken, ayrımlar Doğaya yüklenir ve Kast ayrımları olurlar.”

“İkinci şekilde, Hint imparatorluğunda, Devlet örgenliğinin, Çin’de olduğu gibi eksiksiz bir düzeneğin ilk olarak çözüldüğünü, tikel güçlerin birbirlerinden kopuk ve birbirlerine karşı özgür olduklarını görürüz. Çeşitli Kastlar hiç kuşkusuz sıkı sıkıya yerleşiktirler; ama onları kuran Din yoluyla doğal ayrımlar olurlar.”

 
§ 90
3) PERS İMPARATORLUĞU

“Çin bütünüyle kendine özgü bir yolda Doğuludur; Hindistan’ı Yunanistan ile, buna karşı Persia’yı Roma ile koşut görebiliriz.”

“Persia’da Teokrasi Monarşi olarak ortaya çıkar.”

“Monarşi öyle bir anayasadır ki, eklemlenişini bir başkanlık doruğunda bir araya yoğunlaştırmasına karşın, onu ne saltık olarak ve evrensel olarak belirleyici güç sayar, ne de tahtta duran keyfi bir egemen olarak görür; tersine, istenci onu altındakilerle paylaştığı yasallık olarak bulunur.”

[Pers İmp. Çin’den ayrı olarak ayrı ayrı ulusların bir birliğidir;  onda çeşitli kent uygarlıklarının yanı sıra göçebeler de bulunur. Babil, Fenike, Yahudiler… Persia’nın Çin ve Hindistan ayrımı kendi içinde karşıtlık ve böylece ortadan kalkma olanağı kapsıyor olmasıdır. Edimsel olarak ortadan kalkışı Tarihin gerçek başlangıcıdır, çünkü Çin ve Hindistan tözsel sağlamlıkları içinde Tarih olmamışlar, bugüne dek sürmüşlerdir. Değişimi, gelişimi dışlarlar. Persia ise Değişimin olanağıdır.]

“Öyleyse bu Pers imparatorluğu tikel ilkeleri özgürce kendi başlarına bırakabildiği ve karşıtlığı Çin ve Hindistan’da olduğu gibi soyutluğu ve dinginliği içinde sürmeye bırakmadığı ama kendi içinde diri olarak kapsadığı için, Dünya Tarihinde edimsel bir geçiş yapar.”

 
4) MISIR İMPARATORLUĞU

“Eğer Persia Yunan yaşamına dışsal geçişi oluşturuyorsa, içsel geçişe Mısır tarafından aracılık edilir.”

İdea Yayınevi / 2014