İdea Yayınevi /Immauel Kant
eski anasayfa_
online alış-veriş
 

Immanuel Kant
Arı Usun Eleştirisi

İçindekiler
[B Yayımına göre]

Çeviren: Aziz Yardımlı / İstanbul 2008, İdea Yayınevi

 

Özdeyiş (Bacon) 9
Adama 11
Birinci Yayıma Önsöz 13
İkinci Yayıma Önsöz 23
Birinci Yayımda İçindekiler 49

Giriş 51

I.   Arı Ve Görgül Bilgiler Arasındaki Ayrım 51
II.   Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır, Ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir 53
III.   Felsefe Tüm A Priori Bilginin Olanak, İlkeler Ve Alanını Belirleyecek Bir Bilim Gereksinimindedir 56
IV.   Analitik ve Sentetik Yargıların Ayrımı 59
V.   Usun Tüm Kuramsal Bilimlerinde Sentetik A Priori Yargılar İlkeler Olarak Kapsanır 63
VI.   Arı Usun Evrensel Sorunu 66
VII.   Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilimin İdeası Ve Bölümleri 70


I. AŞKINSAL ÖĞELER ÖĞRETİSİ


Birinci Bölüm. Aşkınsal Estetik 77
Giriş § 1 77
Birinci Kesim. Uzay § 2-3  79
İkinci Kesim. Zaman § 4-7  87
Aşkınsal Estetik Üzerine Genel Notlar § 8 96

İkinci Bölüm. Aşkınsal Mantık Giriş. Bir Aşkınsal Mantık İdeası 107
I.   Genel Olarak Mantık 107
II.   Aşkınsal Mantık 110
III.   Genel Mantığın Analitik Ve Diyalektiğe Bölünmesi 112
IV.   Aşkınsal Mantığın Aşkınsal Analitik Ve Aşkınsal
Diyalektik Olarak Bölünmesi 116

Birinci Anabölüm.
Aşkınsal Analitik  117
Birinci Kitap. Kavramların Analitiği 118
1. Anakesim. Tüm Arı Anlak Kavramlarının Ortaya Çıkarılışı İçin İpucu 119
1. Kesim. Genel Olarak Mantıksal Anlak Kullanımı 120
2. Kesim. Anlağın Yargılardaki Mantıksal İşlevi § 9 121
3. Kesim. Arı Anlak Kavramları ya da Kategoriler  § 10-12 126
2. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Tümdengelimi 136
1. Kesim. Genelde Bir Aşkınsal Tümdengelimin İlkeleri § 13  136
Kategorilerin Aşkınsal Tümdengelimine Geçiş § 14 142
2. Kesim. Arı Anlak Kavramlarının Aşkınsal Tümdengelimi
Birinci Yayımda 147
İkinci Yayımda § 15-27 172

İkinci Kitap. Temel İlkelerin Analitiği  200
Giriş. Genel Olarak Aşkınsal Yargı Yetisi  201
1.  Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Şematizmi 204
2.  Anakesim. Arı Anlağın Tüm İlkelerinin Dizgesi 212
1.  Kesim. Tüm Analitik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 213
2.  Kesim. Tüm Sentetik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 216
3.  Kesim. Arı Anlağın Tüm Sentetik Temel İlkelerinin Dizgesel Sunuluşu 219
1.  Sezgi Belitleri 222
2.  Algı Öncelemeleri 226
3.  Deneyim Andırımları 234
A. Birinci Andırım. Tözün Kalıcılık İlkesi 239
B. İkinci Andırım. Nedensellik Yasalarına Göre Zamansal Ardışıklık İlkesi 245
C. Üçüncü Andırım. Etkileşim ya da Topluluk Yasasına Göre Eşzamanlılık Temel İlkesi 262
4. Genel Olarak Görgül Düşüncenin Konutlamaları 269
İdealizmin Çürütülmesi 275
İlkeler Dizgesi Üzerine Genel Not 285 
3. Anakesim. Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini 289
Ek. Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi 311
Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine Not 317 

İkinci Anabölüm.
Aşkınsal Diyalektik

Giriş 335
I. Aşkınsal Yanılsama 335
II. Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us 339
A. Genel Olarak Us 339
B. Usun Mantıksal Kullanımı 342
C. Usun Arı Kullanımı 343

Birinci Kitap.
Arı Usun Kavramları 347
1.  Kesim. Genel Olarak İdealar 348
2.  Kesim. Aşkınsal İdealar 355
3.  Kesim. Aşkınsal İdealar Dizgesi 363

İkinci Kitap.
Arı Usun Eytişimsel Çıkarsamaları 367
1.Anakesim. Arı Usun Bozukvargıları 415
Mendelssohn’un Ruhun Kalıcılığı Tanıtının Çürütülmesi 420
Ussal Ruhbilimden Evrenbilime Geçiş Üzerine Genel   Not 430
2.   Anakesim. Arı Usun Antinomisi 433
1.   Kesim. Evrenbilimsel İdealar Dizgesi 435
2.   Kesim. Arı Usun Antitetiği 444
Birinci Çatışkı 448
İkinci Çatışkı 454
Üçüncü Çatışkı 462
Dördüncü Çatışkı 470
3.   Kesim. Usun Bu Çatışkılarındaki Çıkarı 476
4.   Kesim. Saltık Olarak Çözülebilmelerinin Zorunluğu Açısından Arı Usun Aşkınsal Sorunları 486
5.   Kesim. Evrenbilimsel Soruların Tüm Dört Aşkınsal İdea Yoluyla Kuşkucu Tasarımları 493
6.   Kesim. Evrenbilimsel Eytişimin Çözümüne Anahtar Olarak Aşkınsal İdealizm 497
7.   Kesim. Usun Kendi Kendisi ile Evrenbilimsel Çatışmasının Eleştirel Çözümü 502
8.   Kesim. Arı Usun Evrenbilimsel İdealar Açısından Düzenleyici İlkesi 509
9.   Kesim. Usun Düzenleyici İlkesinin Tüm Evrenbilimsel İdealar Açısından Görgül Kullanımı 515
I.   Bir Evren Bütününün Görüngülerinin Bileşiminin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü 516
II.   Sezgide Verili Bir Bütünün Bölünmesinin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü 520
Vargı Notu ve Ön Anımsatma 524
III.  Evren Olaylarının Nedenlerinden Türetilmesinin Bütünlüğü Açısından Evrenbilimsel İdeanın Çözümü 527
Doğa Zorunluğunun Evrensel Yasası İle Birlik İçinde Özgürlük Yoluyla Nedenselliğin Olanağı 531
Evrensel Doğa Zorunluğu ile Bağıntı İçinde Evrenbilimsel Özgürlük İdeasının Açımlaması 533
IV.  Genel Olarak Varoluşlarına Göre Görüngülerin Bağımsızlığının Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü 546
Arı Usun Bütün Antonimisi Üzerine Vargı Notu 550
3.  Anakesim. Arı Usun İdeali
1.   Kesim.  Genel Olarak İdeal Üzerine 552
2.   Kesim. Aşkınsal İdeal (Prototypon transzendentale) 555
3.   Kesim. Bir En Yüksek Varlığın Varoluşunu Çıkarsamada Arı Usun Tanıtlama Zeminleri 563
4.   Kesim. Tanrının Varoluşunun Varlıkbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı 569
5.   Kesim. Tanrının Varoluşunun Evrenbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı 577
Zorunlu Bir Varlığın Varoluşunun Tüm Aşkınsal Tanıtlarında Eytişimsel Yanılsamanın Ortaya Çıkarılması Ve Açıklaması 586
6.   Kesim. Fiziksel-Tanrıbilimsel Tanıtın Olanaksızlığı 590
7.   Kesim. Usun Kurgul İlkeleri Üzerine Kurulu Tüm Tanrıbilimin Eleştirisi 598

Aşkınsal Diyalektiğe Ek:
Arı Usun İdealarının Düzenleyici Kullanımı 606
İnsan Usunun Doğal Diyalektiğinin Son Amacı 626

II. AŞKINSAL YÖNTEM ÖĞRETİSİ
1.   Anakesim. Arı Usun Disiplini 656
1.   Kesim. İnakçı Kullanımda Arı Usun Disiplini 659
2.   Kesim. Polemik Kullanımı Açısından Arı Usun Disiplini 678
Kendi İçinde Bölünmüş Arı Usun Kuşkucu Doyumunun Olanaksızlığı 693
3.   Kesim. Arı Usun Hipotezler Açısından Disiplini 701
4.   Kesim. Arı Usun Tanıtları Açısından Disiplini 711
2.   Anakesim. Arı Usun  Kanonu 720
1.   Kesim. Usumuzun Arı Kullanımının Enson Ereği 721
2.   Kesim. En Yüksek İyi İdeali — Arı Usun Enson Ereğinin Bir Belirlenim-Zemini Olarak 726
3.   Kesim. Sanı, Bilgi ve İnanç 738
3.   Anakesim. Arı Usun Arkitektoniği 746
4.   Anakesim. Arı Usun Tarihi 761

Arkasöz / Aziz Yardımlı 765
Notlar 771
Tükrçe-Almanca Sözlük 776
Almanca-Türkçe Sözlük 779
Dizin 782

İdea Yayınevi 2014 / iletisim@ideayayinevi.com